Denní stacionář - Domovinka

Pravidla poskytování služby denní stacionář byla stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy a byla schválena správní radou společnosti.

Klienti společnosti jsou s pravidly seznamováni v průběhu jednání o službě, v rámci sociálního šetření. Svůj souhlas s obsahem pravidel a jejich závaznost stvrzují podpisem smlouvy o poskytování služby denní stacionář.

Posláním služby je prodloužení pobytu klientů v jejich domácím prostředí, a to i  v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje v průběhu dne vysokou míru podpory a pomoci druhých osob.

Cílem služby denní stacionář je vytvořit podmínky pobytu srovnatelné s domácím prostředím, nabídnout klientům stacionáře zajímavé a důstojné aktivity tak, aby byla podpořena jejich samostatnost a nezávislost, aby byla udržována úroveň zachovaných schopností a dovedností.

Služba je určena občanům, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně, ale rodina nebo osoba blízká je schopna poskytnout částečnou pomoc v jejich domácím prostředí.

Služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., dle individuálního plánu klienta.

Uzavírání smlouvy

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření (jednání se zájemcem o službu), při kterém se zástupce společnosti a klient (nebo jeho právní zástupce) domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah úkonů, způsob platby, hodinu příjezdu a odjezdu ze stacionáře apod.).

Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb

Z podnětu klienta je smlouva o poskytování služeb ukončena kdykoliv, bez udání důvodů.

Z podnětu poskytovatele pouze v případech uvedených ve smlouvě ve čl. č. 7.

Ukončení smlouvy:

Dále z důvodu uplynutí doby, v případě že se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu určitou.

Výpovědní lhůta pro případ výpovědi dle čl. 7 smlouvy o poslytování sociálních služeb činí 10 pracovních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď druhé straně doručena.

Smlouva je ukončena písemně podepsáním dohody o ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb a protokolu o vzájemném vyrovnání pohledávek.

Individuální plán

Pomoc a podpora v denním stacionáři je klientovi posktována dle individuálního plánu.

Individuální plán sestavuje klient v součinnosti s určeným (klíčovým) pracovníkem společnosti. Určený pracovník spolu s klientem při společné diskuzi pravidelně hodnotí, zda služba splňuje jeho očekávání, zda mu skutečně přináší pomoc a podporu, kterou od služeb očekává.

V denním stacionáři je klientovi poskytována podpora a pomoc při úkonech sebeobsluhy, osobní hygieny, stravování, ve zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora a pomoc při zajišťování práv a zájmů (např. doprovod na jednání, dovoz a doprovod k lékaři apod.), aktivizační služby (společenské hry, TV, video, lehké RHB cvičení, ruční práce…).


Provozní doba denního stacionáře

 • od pondělí do pátku 7.00 hod. – 15.30 hod.
 • v případě aktuální potřeby do 18.00 hod.
 • Prostory denního stacionáře

  V denním stacionáři jsou uživatelům k dispozici tři třílůžkové a dvě dvoulůžkové odpočívárny, jídelna a společenská místnost, dále bezbariérová koupelna a WC, které jsou součástí související ambulantní pečovatelské služby. K aktuní potřebě je k dispozici tzv. pohotovostí WC, které je součástí prostor denního stacionáře. V období, mimo provoz odlehčovací slsužby pobytové je možné použít WC, které je součástí pokoje odlehčovací služby.

  V případě zájmu je uživatelům přístupná přilehlá zahrada.

  Maximální kapacita denního stacionáře: 12 osob

  Stravování

  Společnost zajišťuje dovážku obědů do zařízení, servírovány jsou v jídelně denního stacionáře. Dodavatelem obědů je Střední zemědělská škola v Čáslavi, Domov důchodců v Čáslavi a Městská nemocnice Čáslav, která umožňuje odběr stravy svým bývalým zaměstnancům.

  Přerušení (odhlášení) dovážky obědů je nutné ohlásit dva dny předem, jinak hodnota obědů propadá ve prospěch dodavatele obědů.

  Obnovení (objednání) dovážky obědů po přerušení služby (např. ukončení hospitalizace), je nutné nahlásit dva dny předem.

  Snídaně a svačiny připravuje personál denního stacionáře, individuálně, dle přání klientů, z vlastních potravin klienta.

  Nákupy

  Služba nákupy je klientům poskytována v rámci terénní pečovatelské služby.

  Úkony osobní hygieny

  Klientům je k dispozici bezbariérová koupelna střediska osobní hygieny (vybavena polohovací vanou se zvedákem, kterým je zajištěn bezpečný přesun klienta do vany).

  Pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny poskytnou pracovníci denního stacionáře, dle individuálních plánů klientů.

  Hygienické prostředky (mýdlo, šampon apod.) používá klient vlastní, v případě potřeby je možné použít prostředky zařízení.

  Klientovi je při koupeli věnována individuální péče, pracovníci společnosti chrání soukromí klientů při hygieně, kladou důraz na respekt k intimitě klienta.

  Úklid koupelny (desinfekce vany a sprchy) je prováděn po každém použití, dle hygienického řádu, schváleného okresním hygienikem.

  Léky

  Užívá-li klient pravidelně léky, je nutné, aby denní medikace měl připraveny v dávkovači. Personál dávkování léků nezajišťuje.


  Podpora personálu

  Během dne, po celou dobu pobytu, se klientům věnují pracovníci společnosti. Poskytují pomoc a podporu dle stanoveného individuálního plánu.

  Podmínky pobytu v denním stacionáři

  Harmonogram denních činností

  7.00 – 8.00 doprovod klientů dle denního harmonogramu

  8.00 – 8.30 snídaně – svačina

  8.30 - 11.30 denní program dle individuálního plánu

  11.30 – 12.30 oběd

  12.30 – 14.30 denní program dle individuálního plánu

  Konkrétní harmonogram denních činností klientů je dán individuálním plánem. Hodina stravování je přizpůsobena klientových potřebám (uvedeno v individuálním plánu).


  Evidence objednávek nákupů (zálohy, vyúčtování)

  Denní program – aktivizační činnosti

  Skupinové aktivizační činnosti:

 • jednoduché pohybové cvičení
 • předčítání
 • sledování TV, videa
 • tvořivé činnosti (ruční práce, zaměřené tematicky, obvykle dle ročního období), zhotovování dekorativních nebo dárkových předmětů
 • společenské hry
 • poslech hudby
 • pobyt v parku
 • účast na společných procházkách
 • Klienty denního stacionáře navštěvuje pan farář, a to dle jeho časových možností (mim. 1 x za měsíc).

  Individuální aktivizační činnosti

  Sestavuje klíčový pracovník ve spolupráci s klientem, dle jeho potřeb, možností a zájmu - individuální plán (např. jednoduchá logopedická cvičení, pohybové cvičení dle doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta, apod.).

  Individuální aktivizační činnosti směřují k udržení či zlepšení zachovaných fyzických i psychických schopností.

  Odchod - odjezd z denního stacionáře

  Odvoz klientů je zajištěn vozy společnosti, a to prostřednictvím pečovatelské služby. V případě možnosti prostřednictvím příbuzných či blízkých osob, v dohodnutou hodinu.

  Obvyklá doba odjezdu je mezi 14.30 hod. až 15.00 hod.

  V případě nutnosti mohou klienti využít služeb denního stacionáře až do 18.00 hod.

  Co klient potřebuje do denního stacionáře

  - brýle, hygienické potřeby, knihu apod.

  Popis úkonů a způsob stanovení výše úhrad, evidence úhrad (součást pravidel i metodiky DS)

  Pokud poskytování níže uvedených úkonů (včetně času spotřebovaného k jejich zajištění) nebude trvat celou hodinu, výše úhrady bude poměrně krácena (např. úkon soobní hygieny - 1 hod. podpory 130,- Kč, úkon trvá 30 min. úhrada bude činit 65,- Kč):

  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 130,- Kč/1 hod.

  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při samostatném pohybu ve vniřním prostoru 11,- Kč/1 hod.

  Tento úkon představuje pomoc klientovi se sníženou úrovní mobility při pohybu "po zařízení", je realizován dle potřeb klienta, které jsou definovány v IP, současně je stanoven odhad spotřebovaného času a to dle  naplánovaných aktivit - denního harmonogramu klienta - realizovaná podpora je evidována v listu evidence úkonů

  Pomoc při prostorové orientaci 11,- Kč/1 hod.

  Úkon, který představuje pozornost pečovatelek věnovanou klientům mimo realizaci plánovaných činností - např. dohled při odpočinku (poledním spánku), apod. - je účtován paušální částkou, pro výpočet je použit obvyklý harmonogram dne, tj.: odpolední odpočinek - 2 hod. = 22,- Kč (1 hod = 130,- Kč/12 klienty - tj. kapacita denního stacionáře* 2 hod.)

  Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/1 hod.

  Úkon představuje pomoc při konzumaci jídla, individuální odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem o službu (s pečující osobou) a uveden je v IP klienta (při zahájení pobytu v denním stacionáři), upřesňován je v průběhu pobytu klienta dle realizované podpory - evidován v listu evidence úkonů

  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 130,- Kč/1 hod.

  Jedná se o hygienu v průběhu dne, odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem o službu (s pečující osobou) a uveden je v IP klienta (při zahájení pobytu v denním stacionáři), upřesňován je v průběhu pobytu klienta v denním stacionáři, dle realizované podpory - evidován v listu evidence úkonů:

  Poskytnutí stravy: 75,- Kč/dovoz oběda (1 porce), včetně provozních nákladů

  Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti 70,- Kč, 110 Kč/1 hod.

  Jedná se o pomoc a podporu poskytovanou klientovi při realizaci jeho denního harmonogramu - náplň a využití času během dne, obvykle se jedná o zájmovou činnost - individuální a skupinová:

  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 130,- Kč/1 hod.

  (pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)

  Jedná se o doprovod klienta z domácnosti do zařízení (tento úkon je zajištěn prostřednictvím pečovatelské služby v rámci úkonu - doprovod)Jedná se o pomoc a podporu poskytovanou klientovi např. v případě zajištění lékařské péče, v případě nutné návštěvy úřadů apod. Jedná se o podporu poskytovanou klientovi např. při realizaci návštěv blízkých osob apod. Spotřebovaný čas pracovníka je evidován dle realizované podpory v listu evidence úkonů.

  Úkon uplatňování práv klienta se promítá do celého průběhu realizované služby, zobrazuje se v přístupu pracovníka ke klientovi,  v respektu k zásadám poskytované služby, v respektu ke klientovým potřebám, jeho individualitě a důstojnosti.  Adresy pro podání stížností

  ANIMA ČÁSLAV o.p.s.

  Mgr. Markéta Dvořáková, ředitelka                                     327 313 039, 725 023 322

  Jana Horáková, zást. ředitelky                                            327 312 678, 720 328 072

  Kamila Jelínková, DiS., sociální pracovnice                      327 312 678, 723 637 544

  Pracovní den: od 7.00 hod. do 15.30 hod.

  Městský úřad Čáslav

  Ing. Antonín Hejzlar (člen správní rady, tajenmík MěÚ)  327 300 204

  Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

  V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem a způsobem řešení Vaší stížnosti můžete se dále svou stížnost adresovat na:

  Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami

  Náměstí T.G. Masaryka 145                                                 950 156 301

  261 01 Příbram 1

  Kancelář veřejného ochránce práv

  Údolní 39, 602 00 Brno                                                          542 542 111


  Stížnost můžete podat na kterékoliv uvedené adrese, dle svého rozhodnutí.

  Další informace můžete žádat na výše uvedených telefonních číslech.

  Kontakty společnosti:

  Adresa: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav

  Telefon: 327 312 678 Centrum společnosti - kancelář

  327 313 039 Centrum společnosti - kancelář

  Ředitelka společnosti: 725 023 322 Mgr. Markéta Dvořáková

  Zástupkyně ředitelky: 720 328 072 Jana Horáková

  Sociální pracovnice: 723 637 544 Kamila Jelínková, DiS.

  E-mail:anima.caslav@centrum.cz

  Adresa webové stránky:www.anima-pecovatelska-sluzba.cz  Rychlý dotaz / vzkaz

  Ochrana osobních údajů