Ochrana osobních údajů

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Bc. Martina Milá, e-mail:poverenec@meucaslav.cz

"Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)."


Zásady ochrany a zpracování OÚÚčel, cíl a rozsah činnosti


Tímto dokumentem se společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., (správce OÚ) zavazuje uplatnit a dodržovat níže vyjmenované zásady s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů") vůči subjektu údajů (vůči zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům).

Popis zásad, které organizace dodržuje:


Transparentnost a férovost

Omezení účelem

stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem,

za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.


účely zpracování a kategorie dotčených osobních údajů,

příjemci nebo kategorie příjemců,

plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy nebo kritéria k určení,


je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zároveň se zpracování provádí automatizovaně,

právo na to, aby OÚ byly předány přímo jedním správcem správci údajů druhému, je-li to technicky proveditelné,

toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,    kterým je správce údajů pověřen.

Právo subjektu údajů vznést námitku

v oprávněném zájmu,

ve veřejném zájmu,

výkonu veřejné moci.

Právo subjektu údajů (zaměstnavatel, zákazník, dodavatel) podat stížnost
Rychlý dotaz / vzkaz

Ochrana osobních údajů