Upozornění: stránka je v současné době upravována!

Pečovatelská služba terénní

Služba poskytovaná v domácnosti.

Pravidla poskytování pečovatelské služby terénní i ambulantní byla stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy a byla schválena správní radou společnosti.

Klienti společnosti jsou s pravidly seznamováni v průběhu jednání o službě, v rámci sociálního šetření. Svůj souhlas s obsahem pravidel a jejich závaznost stvrzují podpisem smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Poslání pečovatelské služby

Poskytnout pomoc a podporu v takové míře, aby klienti společnosti mohli setrvávat ve svém domácím prostředí, které oni sami považují za důstojné a přirozené.

Cílem služby

1) Poskytovat klientovi přiměřenou míru podpory potřebnou pro zachování pocitu samostatnosti a nezávislosti, podporovat jejich sebevědomí a pocit sounáležitosti s veřejností (tj. poskytovat služby v rozsahu odpovídajícím reálným potřebám klientů, tzn. nepřepečovávat, tudíž nevytvářet návyk na sociální služby. Ctít zásadu „podpory“, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem (zásadní rozdíl mezi komerční a sociální službou).

2) Poskytovat služby tak, aby bylo naplňováno poslání společnosti, tj. aby klienti společnosti, za předpokladu, že spadají do okruhu osob, kterým je služba určena, neukončovali smluvní vztah:

- z důvodu nedostatečnosti služby
- z důvodu nespokojenosti s poskytovanou službou

Služba je určena seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc dalších osob k tomu, aby mohli i přes své postižení či sociální problém setrvat ve svých domácnostech.

Služby společnosti mohou využít i rodiny, pečující o dítě s postižením od jednoho do šesti let věku, nebo rodiny pečující o trojčata, čtyřčata (a více) a to od jednoho do šesti let věku. Jedná se o podporu poskytovanou rodičům při zajištění chodu domácnsti, dáe se jedná o pomoc při zajištění doprovodu dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět.

Pečovatelská služba není určena občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou péči.

Pečovatelská služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.

Uzavírání smlouvy

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření, při kterém se zástupce společnosti a klient (nebo jeho právní zástupce) domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah a způsob poskytování služby, způsob platby, hodinu návštěv pečovatelek apod.), po vzhájemné dohodě stanoví cíl spolupráce (tj. v čem konkrétně může služba klientovi pomoci, v čem konkrétně bude služba klienta podporovat).

Pečovatelská služba je služba poskytována v domácnosti klienta, v předem dohodnutém rozsahu úkonů a v předem dohodnutém čase, dle stanoveného individuálního plánu.

Individuální plán sestavuje klient v součinnosti s určeným (klíčovým) pracovníkem společnosti. Určený pracovník spolu s klientem při pravidelných návštěvách hodnotí, zda služba splňuje jeho očekávání, zda mu skutečně přináší pomoc a podporu, kterou od služeb očekává.

Upozornění: v případě, že klient v domluveném čase nereaguje např. na zvonění pečovatelky, či nelze použít svěřený klíč (byt uzamčen z vnitřní strany - klíče v zámku ) je pracovník společnosti oprávněn, z důvodu podpory bezpečí klienta, včasného zajištění první pomoci apod., přivolat pomoc (příslušníky policie, rychlou záchrannou službu, hasiče).

Z tohoto důvodu je nutné, aby klient hlásil svou nepřítomnost v domácnosti předem, aby nedocházelo ke "zneužívání " služeb zdravotnictví, policie a hasičů, rovněž aby se zamezilo ke škodám na majetku klienta - poškozený zámek při násilném vstupu do domácnosti.

Nicméně, pracovník společnosti je povínen pokusit se před přivoláním pomoci zajistit informace o možném pohybu klienta (např. telefonicky ověřit, jestli není klient hospitalizován, na návštěvě u blízkých osob, apod.)

Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb

Z podnětu klienta je smlouva o poskytování služeb ukončena kdykoliv, bez udání důvodů.

Z podnětu poskytovatele pouze v případech uvedených ve smlouvě ve čl. č. 6 .

Ukončení smlouvy:

- poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že uživatel nevyužije služeb po dobu delší než tři měsíce

- poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že uživatel v daném termínu nezaplatí úhradu stanovenou touto smlouvou za poskytované služby

Dále z důvodu uplynutí doby, v případě že se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu určitou.

Výpovědní lhůta pro případ výpovědi dle čl. 6 smlouvy o poskytování pečovatelských služeb činí 10 pracovních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď druhé straně doručena (ukončení ze strany poskytovatele).

Smlouva je ukončena písemně podepsáním dohody o ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb - protokolu o vzájemném vyrovnání pohledávek.


Úhrada - platba za poskytované služby

Výše úhrad je stanovena dle vyhl. MPSV ČR č. 505/2006, která stanoví maximální možnou hodinovou sazbu za poskytovanou službu.

Úhrady za služby jsou stanoveny v ceníku služeb, který byl schválen správní radou společnosti, dne 1. 11. 2017.

Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu: pokud poskytování služby včetně času nezbytného k zajištění úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Úhrady za pečovatelské služby jsou prováděny se zpětnou platností po uplynutí daného kalendářního měsíce, v průběhu prvních 14 dnů následujícího kalendářního měsíce.

Klient má v domácnosti k dispozici Evidenční list, nebo "notýsek", který slouží klientovi (či pečující osobě) ke kontrole zaznamenávaných realizovaných úkonů, včetně evidence času spotřebovaného k jeho realizaci.

Konkrétní způsob platby je sjednán ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby.

Klient volí z následujících možností:

1. V hotovosti oproti dokladu

2. Na základě dokladu převodem na účet společnosti

3. Poštovní poukázkou

Upozornění: v případě, že klient odmítne nahlášenou službu po příchodu pečovatelky, event. není v domluvený čas ve své domácnosti, uhradí čas spotřebovaný "cestou - dojitím" pečovatelky do domácnosti a zpět.

V případě, ze klient není v dohodnutý čas přítomen ve své domácnosti z důvodu např. neplánované hospitalizace nebo z jiných vážných rodinných důvodů (např. řešení akutních problémů blízkých osob, řešení akutního problému s chodem domácnosti), úhrada není stanovena.

Úhrady za služby poskytované ve středisku osobní hygieny jsou splatné na místě oproti dokladu.


1. Rozsah poskytovaných služeb v domácnosti klienta

Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Jedná se o podporu při konzumaci jídel z vlastních surovin klienta, např. svačina či přesnídávka, klasické obědové menu nelze vzhledem k časové náročnosti připravovat v domácích podmínkách.

Podáním stravy se rozumí servírování, eventuálně podpora při konzumaci jídel.

Pomoc při osobní hygieně - pomoc při oblékaní a svlékání

Služba pomoc při osobní hygieně a pomoc při oblékání a svlékání obsahuje pomoc při koupeli nebo sprchování v domácnosti, pomoc při základní péči o vlasy (mytí) a nehty (stříhání), včetně pomoci při použití WC v domácnosti.

Úkon je vyznačen v notýsku klienta s vyznačením času stráveného v domácnosti klienta.

Hygiena je prováděna dle potřeb klienta, postup úkonu je stanoven v individuálním plánu.

Podpora při pohybu v domácnosti

Služba je poskytována v rámci úkonu pomoc při prostorové orientaci - samostatném pohybu v domácnsoti.

Je poskytována v dohodnutém čase. Pečovatelka tráví čas v domácnosti klienta. Cílem této služby je zajistit klientovo bezpečí v určité domluvené hodině, např. doprovod po vnitřních prostorách, na toaletu apod.

Úkon je vyznačen v notýsku klienta s vyznačením času stráveného v domácnosti.

Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu: pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Pomoc a podpora při zajištění stravy

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Jedná se o ohřev a servírování stravy nebo přípravu jednoduchých jídel z vlastních surovin klienta, např. svačina či přesnídávka, klasické obědové menu nelze vzhledem k časové náročnosti připravovoat v domácích podmínkách.

Dovážka obědů

Obědy dováží společnost pouze klientům, kteří vzhledem ke snížené úrovni zachovaných schopností a dovedností nemohou využívat služby komerčních stravovacích agentur. Např. nejsou schopni si jídlo ohřát a naservírovat, potřebují dopomoc při konzumaci jídla.

Obědy jsou klientům společnosti dováženy v pracovních dnech.

Ve dnech pracovního klidu jsou klientům obědy dodávány pouze v případě, kdy stravování nemůže zajistit blízká osoba.

Dodavatelem obědů je Střední zemědělská škola v Čáslavi, Domov důchodců v Čáslavi a Městská nemocnice Čáslav.

Společnost zprostředkovává dovážku diabetických obědů – Domov důchodců Čáslav.

Obědy jsou rozváženy v čase od 10.30 hod do 13.30 hod.

Konkrétní hodina dovážky obědů je stanovena při sestavování individuálního plánu služby klienta společnosti.

Oběd je předáván osobním kontaktem, není možné nechávat termonosič např. u branky či vchodu do domu.

Objednání dovážky obědů po přerušení služby (např. ukončení hospitalizace), je nutné ohlásit dva dny předem.

Přerušení dovážky obědů je nutné ohlásit dva dny předem, jinak hodnota obědů propadá ve prospěch dodavatele obědů.

Úhrada za dovážku obědů je prováděna se zpětnou platností po uplynutí daného kalendářního měsíce, v průběhu prvních 14 dnů následujícího kalendářního měsíce.

Klient provádí platbu v hotovosti prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence, převodem na účet společnosti, nebo poukázkou.

Na platbu je klient upozorněn předem.

Hodnota obědů se vybírá předem v druhé polovině kalendářního měsíce na následující kalendářní měsíc nebo průběžně, dle ohlášení objednávky obědů od klientů.

Klient provádí platbu v hotovosti prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence, na platbu je upozorněn předem (úhrada dodavateli obědů).

Přeplatky za neodebrané obědy se vracejí klientovi prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti dokladu podepsaného klientem po uplynutí daného kalendářního měsíce, v průběhu prvních 14 dnů následujícího kalendářního měsíce.

Úhrady, placení hodnoty obědů a vracení přeplatků za neodebrané obědy mohou provádět za klienta po dohodě rodinní příslušníci nebo další osoby a to hotově nebo zálohou.

Obědy se dováží v nerezových jídlonosičích v termoobalu (komplet), které jsou majetkem společnosti.

Úhrada za zapůjčení jídlonosiče i termoobalu je zahrnuta v úhradě za dovážku obědů.

Manipulace s jídlonosičem a s termobalem – možnosti poškození:

1. násilné otevření termoobalu

2. ohřívání stravy v nerezových nádobách

3. položení termoobalu na vařič

V případě poškození či ztráty částí jídlonosiče misek a termoobalu uhradí uživatel jeho aktuální pořizovací hodnotu, eventuálně zakoupí nový komplet (nerezové misky + termoobal).

Pomoc a podpora při  chodu domácnosti

Společnost nenahrazuje činnost komerčních úklidových firem. V rámci svých služeb nabízí pomoc a podporu při běžném úklidu domácnosti tzn., sociální pracovnice v rámci jednání se zájemcem o službu vyjednává rozsah úklidu, definuje míru podpory (co udělá pracovník, co klient, co společně). V případě velkých úklidů (např. po malování) a sezonních úklidů poskytne společnost podporu v zajištění komerčních firem.

Běžný úklid domácnosti

Úklid provádí pečovatelka v součinnosti s klientem, tzn., pečovatelka vykonává ty práce, které jsou již pro klienta fyzicky namáhavé.

Pracovník společnosti pomáhá s údržbou prostor, které klient aktuálně obývá. Úklidové prostředky poskytne klient.

Provedení úklidu je zaznamenáno v notýsku, klient stvrzuje podpisem (je-li schopen se podepsat) rozsah úklidu a čas, který pečovatelka strávila v domácnosti.

Mytí oken a provádění běžného - většího úklidu (včetně mytí společných prostor) zajišťuje pracovník společnosti pouze v případě, je-li součástí běžného úklidu. V ostatních případech nabízí sociální pracovník komerční služby úklidových agentur, viz. jarní úklid.

Pro zajištění nárazových úklidů např. velkého jarního úklidu, nabízí sociální pracovník komerční služby úklidových agentur, které na přání klienta zprostředkuje vedoucí pracovník společnosti.

Praní a žehlení prádla v domácnosti

Je posuzováno jako úklid v domácnosti (minutový sazebník). Pracovník dbá pokynů klienta, udržuje jeho návyky. S dodržením všech zásad poskytování služby (např. respekt k důstojnosti) v odůvodněných případech (např. při splnění pokynů klienta by mohlo dojít k poškození prádla) motivuje klienta ke změně postupů nebo např. zakoupení jiného, vhodnějšího pracího prostředku.

V domácnosti je prádlo klientů práno v "domácích" pračkách. Klient je  povinnen udržovat pračku v provozně způsobilém stavu. Pracovník má právo odmítnout manipulaci s pračnou v případě, že má podezření na technickou závadu. V tomto případě nabídne praní prádla v komerční prádelně nebo v SOH.

Požadavek na ruční praní - tento úkon je dohodnut pouze pro oděvy, které si vyžadují ruční praní, event., pokud se jedná o výjimečnou situaci, např. vyprání konkrétního kusu oděvu, který klient chce použít.

Podmínky praní prádla v domácnosti je konkretizováno v IP klienta.

Běžné nákupy - pochůzky

V zájmu podpory zachování schopností klienta a v zájmu podpory začleňování klienta do společnosti, společnost preferuje službu "doprovodu klienta na nákup". V tomto případě se jedná o úkon - doprovod.

Pracovník společnosti provádí nákupy dle objednávky klienta. Klientova objednávka je zaznamenána v notýsku klienta.

Finanční zálohy na nákupy a platby klientů jsou evidovány v notýsku nákupů a stvrzeny podpisem klienta a pracovníka společnosti.

Provedené úkony služby v domácnosti klientů jsou jednotlivě evidovány v notýscích klientů a stvrzeny podpisem klientů.

Vyúčtování nákupů je provedeno v notýsku nákupů po položkách, dokladováno účtenkou a stvrzeno podpisem klienta.

Notýsek nákupů přebírá pracovník při ranním harmonogramu a odevzdává po ukončení směny odpovědnému pracovníku společnosti.

Nákup je možné objednat při návštěvě pečovatelky v domácnosti, nebo telefonicky, či e-mailem, vždy na následující den.

Četnost nákupů je stanovena v individuálním plánu klienta.

Vzhledem k úspoře času stráveného na nákupech, preferuje společnost prodejce, kde je možné pořídit nákup i většího rozsahu na jednom místě např. markety Billa, Peny, Lidl, Kaufland.

Pochůzky – služba pochůzky pomáhá klientovi např. zajistit nezbytné léky, zaplatit poštovní složenky, donést prádlo do SOH a po vyprání zpět  do domácnosti, apod.

Pochůzky jsou evidovány v notýsku, četnost pochůzek se řídí dle klientových potřeb.

Topení v kamnech včetně donášky a přípavy topiva, údržba topných zařízení

K poskytování výše jmenovaného úkonu dochází velmi zřídka, obvykle se jedná o domácnosti klientů žijících a venkově. Společnost úkon neodmítá, nicméně v rámci jednání se zájemcem o službu hledá i další řešení zajištění daných potřeb, jako např. jiné zajištění topení (např. v nočních hodinách) až po nabídku jíného  způsobu bydlení (např. výhledově byt v DPS).

Konkrétní rozsah podpory je dohodnut v rámci jednání - uveden v IP. Na straně klienta je povinnost (s pomocí služby) zajistit vhodné topení, pracovník připraví topivo - přemístí ke kamnům, naštípe dříví apod. Pomůže sjednat tuto pomoc z jiných zdrojů - např. jednání na obci.

Údržba topných zařízení - jedná se o běžnou (uživatelskou) údržbu kamen, nikoliv o její opravy. Klient je povinen udržovat kamna ve stavu bezpečného provozu, v případě, že tomu tak není, nabídne pracovník pomoc v zajištění vhodné údržby - opravy apod.

V případě zajištění donášky vody zajistí klient vhodné nádoby, pokud jimi nedisponuje, služba nabídne pomoc v jejich zajištění.

Výše uvedené je dohodnuto s detailním popisem konkrétních podmínek a způsobu realizace v IP.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovod

Služba doprovodu je poskytována v rámci úkonu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jedná se o doprovod např. k lékaři, na úřad a podobně. Je možné požádat i o doprovod např. do klubu nebo na setkání s přáteli, v případě, že tuto podporu klient potřebuje z důvodu např. částečné mobility.

Doprovod je poskytován na základě objednávky klienta v předem dohodnutém čase.

Úkon je vyznačen v notýsku klienta s vyznačením času stráveného doprovodem.

Klient hradí skutečný čas pracovníka strávený doprovodem.


__________________________________________________________________________________________________________________

Pečovatelská služba ambulantní

Služba je určena seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny (např. koupel, mytí hlavy, dovoz do zařízení a zpět) a jejichž domácí podmínky jsou vzhledem k míře jejich zachovaných fyzických schopností nevhodné.

Pečovatelská služba ambulantní doplňuje pečovatelskou službu terénní tím, že poskytuje klientům možnost využít k osobní hygieně pomoc a podporu v bezbariérových prostorách středisek osobní hygieny.

Rozsah služeb poskytovaných ve středisku osobní hygieny

- koupel nebo sprcha s asistencí (bezbariérová koupelna)

- doprovod (dovoz) do zařízení a zpět

- praní prádla

Způsob praní prádla

Prádlo (osobní i ložní) klientů je práno v automatických pračkách. Prací prostředky klient dodává vlastní (vlastní výběr druhů pracích prostředků), na žádost klienta, v rámci služby donáška nákupů, je možné prací prostředky zakoupit pracovníky společnosti.

Prádlo klientů je při předání zváženo a sepsáno.

Platba probíhá při předání čistého prádla v hotovosti oproti dokladu.

V případě potřeby zajistí společnost odvoz prádla do střediska osobní hygieny a dovoz vypraného prádla do domácnosti.

Prádlo ve střediscích osobní hygieny je přijímáno na základě soupisu v deníku evidence přijatého a vydaného prádla.

Množství prádla je uváděno v kg – na jednotlivých SOH je k dispozici mincíř k vážení prádla.

Součástí záznamu je i evidence přijatého prášku na praní (antistatických prostředků a škrobu), jeho množství a druh, je-li určen.

Soupis prádla, pracích a jiných prostředků potvrdí klient i odpovědný pracovník svým podpisem.

Výdej prádla

Vyprané a vyžehlené prádlo je klientům předáváno na základě soupisu vyhotoveného při příjmu prádla.

Součásti záznamu předání prádla je i evidence použitých pracích prostředků – vrácení nepoužitých prostředků nebo jejich evidence v deníku „evidence pracích prostředků“, je-li prací prostředek uložen v SOH.

Záznam o výdeji prádla potvrdí klient i předávající pracovník svým podpisem.

Způsob úhrady za praní a žehlení prádla

Úhrada za úkon (praní a žehlení prádla) je provedena na místě při předání prádla v hotovosti, oproti stvrzence a zápisu v pokladní knize.

Koupel – sprcha ve středisku osobní hygieny

Služby ve střediscích osobní hygieny jsou prováděny na objednávku – četnost úkonu, způsob komunikace (např. objednávky), způsob provedení úkonu včetně míry podpory, je uveden v individuálním plánu klienta.

Ve střediscích osobní hygieny je k dispozici vana a sprcha.

- ve středisku osobní hygieny v centru společnosti (Svatopluka Čecha 441, Čáslav) je k dispozici polohovací vana se zvedací židlí, která umožní koupel ve vaně i klientům se sníženou mobilitou

- středisko DPS Dolní Bučice - sprcha

Klientovi je při koupeli věnována individuální péče, pracovníci společnosti chrání soukromí klientů při hygieně, kladou důraz na respekt k intimitě klienta.

Úklid koupelny (desinfekce vany a sprchy) je prováděn po každém použití, dle hygienického řádu, schváleného okresním hygienikem.

Hygienické potřeby používá klient vlastní.

Úhrada je provedena na místě oproti dokladu.

Úkon je evidován v kartě klienta

Další služby poskytované ve středisku osobní hygieny - služby poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti

Níže uvedené služby jsou poskytovány pouze seniorům, občanům se zdravotním postižením a klientům společnosti:

- pedikúra

Další poskytované služby

Poskytování základního bezplatného sociálního poradenství, v rámci kterého pracovník společnosti informuje klienta např.:

- o možnosti využití finančního příspěvku na péči

- o možnostech využití vhodných kompenzačních pomůcek


Adresy pro podání stížností

ANIMA ČÁSLAV o.p.s.

Mgr. Markéta Dvořáková, ředitelka                                     327 313 039, 725 023 322

Jana Horáková, zást. ředitelky                                            327 312 678, 720 328 072

Kamila Jelínková, DiS., sociální pracovnice                      327 312 678, 723 637 544

Pracovní den: od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Městský úřad Čáslav

Ing. Antonín Hejzlar (člen správní rady, tajenmík MěÚ)  327 300 204

Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem a způsobem řešení Vaší stížnosti můžete se dále svou stížnost adresovat na:

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami

Náměstí T.G. Masaryka 145                                                 950 156 301

261 01 Příbram 1

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno                                                          542 542 111


Stížnost můžete podat na kterékoliv uvedené adrese, dle svého rozhodnutí.

Další informace můžete žádat na výše uvedených telefonních číslech.

Kontakty společnosti:

Adresa: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav

Telefon: 327 312 678 Centrum společnosti - kancelář

327 313 039 Centrum společnosti - kancelář

Ředitelka společnosti: 725 023 322 Mgr. Markéta Dvořáková

Zástupkyně ředitelky: 720 328 072 Jana Horáková

Sociální pracovnice: 723 637 544 Kamila Jelínková, DiS.

E-mail:anima.caslav@centrum.cz

Adresa webové stránky:www.anima-pecovatelska-sluzba.cz

Rychlý dotaz / vzkaz

Ochrana osobních údajů