Pečovatelská služba ambulantní a terénní

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytnout pomoc a podporu v takové míře, aby klienti společnosti mohli setrvávat ve svém domácím prostředí, které oni sami považují za důstojné a přirozené.

Cíl služby

Stanovení cílů a jejich následné hodnocení v daném období je proces, který sledováním a hodnocením poskytované služby podporuje zkvalitňování služby a současně předkládá „východiska“ pro koncepční činnost směřující k rozvoji služby.

1. Poskytovat klientovi přiměřenou míru podpory potřebnou pro zachování pocitu samostatnosti a nezávislosti, podporovat jejich sebevědomí a pocit sounáležitosti s veřejností (tj. poskytovat služby v rozsahu odpovídajícím reálným potřebám klientů, tzn. nepřepečovávat, tudíž nevytvářet návyk na sociální služby).

Ctít zásadu „podpory“, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem (zásadní rozdíl mezi komerční a sociální službou).


2. Poskytovat služby tak, aby bylo naplňováno poslání společnosti, tj. aby klienti společnosti, za předpokladu, že spadají do okruhu osob, kterým je služba určena, neukončovali smluvní vztah:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi společností a žadatelem o službu.

Smlouva je uzavřena na základě žádosti a provedeného sociální šetření, jehož součástí je proces "vyjednávání" o službě (vzájemné informování ve smyslu potřeb a očekávání žadatele o službu na straně jedné, o poslání, cílech, rozsahu a způsobu poskytování služeb na straně druhé).

Smlouva je uzavírána na dobu určitou nebo neurčitou, dle potřeb klienta.

Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb:

- z podnětu klienta je smlouva o poskytování služeb ukončena kdykoliv, bez udání důvodů,

- z podnětu poskytovatele pouze ze zákonných důvodu, viz. pravidla poskytovaných služeb.


Rozsah poskytovaných služeb - základní činnosti dle §40, zák. o sociálních službách, č. 108/2006 Sb. v pl.zn.


Pečovatelská služba terénní

Služba poskytovaná v domácnosti klienta:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

- pomoc při zajištění chodu domácnosti,

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.


Pečovatelská služba ambulantní

Služba poskytovaná ve středisku středisku osobní hygieny:

- poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při osobní hygieně

- praní a žehlení prádla.


Úkony poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti, tj. bez smlouvy o poskytování sociálních služeb:

- pedikúra

- kadeřnické úkony

(pedikúra v domácnosti - pouze ve výjímečných situacích, u klientů s výrazně sníženou mobilitou)


Služby poskytované bez úhrady:

- bezplatné základní sociální poradenství.


Úhrada za poskytované služby

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu stanovenou dle ceníku služeb, který byl schválen správní radou společnosti.

Výše úhrad za poskytovanoé služby byla stanovena v souladu s příl. č. 1 k vyhl. MPSV ČR č. 505/2006 Sb. v pl. zn.

Podrobný rozpis úhrad za konkrétní úkony viz. Ceník.


Časová dostupnost služby

Pečovatelská služba terénní - pečovatelská služba terénní je poskytována v domluveném čase a v domluveném rozsahu, denně,                        od 7.00 hod. do 22.00 hod., i ve dnech pracovního klidu a o svátcích.

Provozní doba pečovatelské služby ambulantní:

Pondělí až pátek:  7. 00 hod až 15.30 hod (s vyjímkou ambulantní služby v Potěhách).

Ambulantní služba - "provozovny":

Centrum společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav

Středisko osobní hygieny, DPS Potěhy 14 - 1x za čtrnáct dní, ve čtvrtek

Středisko osobní hygieny, Červenomlýnská 268, DPS Dolní Bučice

Rychlý dotaz / vzkaz

Ochrana osobních údajů