Upozornění: stránka je v současné době upravována!


Pečovatelská služba terénní

Služba poskytovaná v domácnosti.

Pravidla poskytování pečovatelské služby terénní i ambulantní byla stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy a byla schválena správní radou společnosti.

Klienti společnosti jsou s pravidly seznamováni v průběhu jednání o službě, v rámci sociálního šetření. Svůj souhlas s obsahem pravidel a jejich závaznost stvrzují podpisem smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Poslání pečovatelské služby

Poskytnout pomoc a podporu v takové míře, aby klienti společnosti mohli setrvávat ve svém domácím prostředí, které oni sami považují za důstojné a přirozené.

Cílem služby

1)Poskytovat klientovi přiměřenou míru podpory potřebnou pro zachování pocitu samostatnosti a nezávislosti, podporovat jejich sebevědomí a pocit sounáležitosti s veřejností (tj. poskytovat služby v rozsahu odpovídajícím reálným potřebám klientů, tzn. nepřepečovávat, tudíž nevytvářet návyk na sociální služby. Ctít zásadu „podpory“, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem (zásadní rozdíl mezi komerční a sociální službou).

2) Poskytovat služby tak, aby bylo naplňováno poslání společnosti, tj. aby klienti společnosti, za předpokladu, že spadají do okruhu osob, kterým je služba určena, neukončovali smluvní vztah:

- z důvodu nedostatečnosti služby
- z důvodu nespokojenosti s poskytovanou službou

Služba je určena seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc dalších osob k tomu, aby mohli i přes své postižení či sociální problém setrvat ve svých domácnostech.

Služby společnosti mohou využít i rodiny s dětmi (děti od jednoho roku věku), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba není určena občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou péči.

Pečovatelská služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.

Uzavírání smlouvy

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření, při kterém se zástupce společnosti a klient (nebo jeho právní zástupce) domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah a způsob poskytování služby, způsob platby, hodinu návštěv pečovatelek apod.), po vzhájemné dohodě stanoví cíl spolupráce (tj. v čem konkrétně může služba klientovi pomoci, v čem konkrétně bude služba klienta podporovat).

Pečovatelská služba je služba poskytována v domácnosti klienta, v předem dohodnutém rozsahu úkonů a v předem dohodnutém čase, dle stanoveného individuálního plánu.

Individuální plán sestavuje klient v součinnosti s určeným (klíčovým) pracovníkem společnosti. Určený pracovník spolu s klientem při pravidelných návštěvách hodnotí, zda služba splňuje jeho očekávání, zda mu skutečně přináší pomoc a podporu, kterou od služeb očekává.

Upozornění: v případě, že klient v domluveném čase nereaguje např. na zvonění pečovatelky, či nelze použít svěřený klíč (byt uzamčen z vnitřní strany - klíče v zámku) je pracovník společnosti oprávněn, z důvodu podpory bezpečí klienta, včasného zajištění první pomoci apod., přivolat pomoc (příslušníky policie, rychlou záchrannou službu, hasiče).

Z tohoto důvodu je nutné, aby klient hlásil svou nepřítomnost v domácnosti předem, aby nedocházelo ke "zneužívání " služeb zdravotnictví, policie a hasičů, rovněž aby se zamezilo ke škodám na majetku klienta - poškozený zámek při násilném vstupu do domácnosti.

Nicméně, pracovník společnosti je povínen pokusit se před přivoláním pomoci zajistit informace o možném pohybu klienta (např. telefonicky ověřit, jestli není klient hospitalizován, na návštěvě u blízkých osob, apod.)

Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb

Z podnětu klienta je smlouva o poskytování služeb ukončena kdykoliv, bez udání důvodů.

Z podnětu poskytovatele pouze v případech uvedených ve smlouvě ve čl. č. 6 .

Ukončení smlouvy:

- poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že uživatel nevyužije služeb po dobu delší než tři měsíce

- poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že uživatel v daném termínu nezaplatí úhradu stanovenou touto smlouvou za poskytované služby

Dále z důvodu uplynutí doby, v případě že se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu určitou.

Výpovědní lhůta pro případ výpovědi dle čl. 6 smlouvy o poskytování pečovatelských služeb činí 10 pracovních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď druhé straně doručena (ukončení ze strany poskytovatele).

Smlouva je ukončena písemně podepsáním dohody o ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb - protokolu o vzájemném vyrovnání pohledávek.

Rozsah poskytovaných služeb v domácnosti klienta

Pomoc a podpora při péči o domácnost

Běžný úklid - úklid provádí pečovatelka v součinnosti s klientem, tzn., pečovatelka vykonává ty práce, které jsou již pro klienta fyzicky namáhavé.

Pracovník společnosti pomáhá s údržbou prostor, které klient aktuálně obývá.

Mytí oken a provádění velkého úklidu (včetně mytí společných prostor) zajišťuje pracovník společnosti pouze v případě, je-li součástí běžného úklidu.

Úklidové pomůcky poskytne klient.

Provedení úklidu je zaznamenáno do „deníčku“, klient stvrzuje podpisem (je-li schopen se podepsat) rozsah úklidu a čas, který pečovatelka strávila v domácnosti.

Pro zajištění nárazových úklidů např. velkého jarního úklidu předá vedoucí pracovník klientovi kontakt na úklidovou firmu, eventuálně úklid zprostředkuje.

Praní a žehlení prádla

Vzhledem ke skutečnosti, že v městě Čáslav neprovozuje služby žádná městská ani soukromá prádelna, lze využít službu na praní prádla i samostatně, tzn., že nemusí být součástí běžného úklidu.

Prádlo klientů společnosti (osobní i lůžkoviny) je práno ve střediscích osobní hygieny, v domácnostních automatických pračkách, pro každého klienta jednotlivě.

Nemůže-li klient ze zdravotních důvodů dopravit prádlo do zařízení, nabízí společnost službu odvozu a dovozu prádla.

Prací prostředky dodává klient, eventuálně může požádat o jejich zakoupení v rámci služby „donáška nákupů“.

Úhrada za praní prádla se provádí v hotovosti, při odběru – předání prádla.

Prádlo je přebíráno i předáváno na základě seznamu jednotlivých kusů prádla, oproti podpisu.

Podrobný popis způsobu praní prádla je uveden v kapitole „Pečovatelská služba ambulantní“.

Dovážka obědů

Obědy jsou klientům společnosti dováženy v pracovních dnech.

Ve dnech pracovního klidu jsou klientům obědy dodávány pouze v případě, kdy stravování nemůže zajistit blízká osoba.

Dodavatelem obědů je Střední zemědělská škola v Čáslavi, Domov důchodců v Čáslavi a Městská nemocnice Čáslav.

Společnost zprostředkovává dovážku diabetických obědů – domov důchodců Čáslav.

Obědy jsou rozváženy v čase od 10.30 hod do 13.30 hod.

Konkrétní hodina dovážky obědů je stanovena při sestavování individuálního plánu služby klienta společnosti.

Oběd je předáván osobním kontaktem, není možné nechávat termonosič např. u branky či vchodu do domu.

Objednání dovážky obědů po přerušení služby (např. ukončení hospitalizace), je nutné ohlásit dva dny předem.

Přerušení dovážky obědů je nutné ohlásit dva dny předem, jinak hodnota obědů propadá ve prospěch dodavatele obědů.

Úhrada za dovážku obědů je prováděna se zpětnou platností po uplynutí daného kalendářního měsíce, v průběhu prvních 14 dnů následujícího kalendářního měsíce.

Klient má možnost provádět platbu v hotovosti prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence, převodem na účet společnosti, nebo poukázkou.

Na platbu je klient upozorněn předem.

Hodnota obědů se vybírá předem v druhé polovině kalendářního měsíce na následující kalendářní měsíc nebo průběžně, dle ohlášení objednávky obědů od klientů.

Klient provádí platbu v hotovosti prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence, na platbu je upozorněn předem (úhrada dodavateli obědů).

Přeplatky za neodebrané obědy se vracejí klientovi prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti dokladu podepsaného klientem po uplynutí daného kalendářního měsíce, v průběhu prvních 14 dnů následujícího kalendářního měsíce.

Úhrady, placení hodnoty obědů a vracení přeplatků za neodebrané obědy mohou provádět za klienta po dohodě rodinní příslušníci nebo další osoby a to hotově nebo zálohou.

Obědy se dováží v nerezových jídlonosičích v termoobalu (komplet), které jsou majetkem společnosti.

Úhrada za zapůjčení jídlonosiče i termoobalu je zahrnuta v úhradě za dovážku obědů.

Manipulace s jídlonosičem a s termobalem – možnosti poškození:

1. násilné otevření termoobalu

2. ohřívání stravy v nerezových nádobách

3. položení termoobalu na vaři

V případě poškození či ztráty částí jídlonosiče misek a termoobalu uhradí uživatel jeho aktuální pořizovací hodnotu, eventuálně zakoupí nový komplet (nerezové misky + termoobal).

Donáška nákupů - pochůzky

Pracovník společnost provádí nákupy dle objednávky klienta. Klientova objednávka je zaznamenána do osobního deníčku klienta.

Finanční zálohy na nákupy a platby klientů jsou evidovány v deníčku nákupů a stvrzeny podpisem klienta a pracovníka společnosti.

Provedené úkony služby v domácnosti klientů jsou jednotlivě evidovány v deníčcích klientů a stvrzeny podpisem klientů.

Vyúčtování nákupů je provedeno v deníčku nákupů po položkách, dokladováno účtenkou a stvrzeno podpisem klienta.

Deníček nákupů přebírá pracovník při ranním harmonogramu a odevzdává po ukončení směny vedoucímu pracovníku společnosti.

Nákup je možné objednat při návštěvě pečovatelky v domácnosti, nebo telefonicky, vždy na následující den.

Četnost nákupů je stanovena v individuálním plánu klienta.

Vzhledem k úspoře času stráveného na nákupech, preferuje společnost prodejce, kde je možné pořídit nákup i většího rozsahu na jednom místě např. markety Billa, Peny, Lídl.

Klient hradí skutečný čas pracovníka strávený nákupem (čas včetně objednávky a donášky nákupu).

Pochůzky – služba pochůzky pomáhá klientovi např. zajistit nezbytné léky, zaplatit poštovní složenky apod.

Pochůzky jsou evidovány v osobním deníčku, četnost pochůzek se řídí dle klientových potřeb.

Pomoc při přípravě a podání stravy

Jedná se o přípravu jednoduchých jídel např. svačina či přesnídávka, klasické obědové menu nelze vzhledem k časové náročnosti připravovat v domácích podmínkách.

Podáním stravy se rozumí servírování eventuálně podpora při konzumaci jídel.

Doprovod

Služba doprovodu je poskytována v rámci úkonu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jedná se o doprovod např. k lékaři, na úřad a podobně. Je možné požádat i o doprovod např. do klubu nebo na setkání s přáteli v případě, že tuto podporu klient potřebuje z důvodu např. částečné mobility.

Doprovod je poskytován na základě objednávky klienta v předem dohodnutém čase.

Úkon je vyznačen v notýsku klienta s vyznačením času stráveného doprovodem.

Klient hradí skutečný čas pracovníka strávený doprovodem.

Podpora při pohybu v domácnosti – dohled

Služba dohledu je poskytována v rámci úkonu pomoc při prostorové orientaci. Je poskytována v dohodnutém čase. Pečovatelka tráví čas v domácnosti klienta. Cílem této služby je zajistit klientovo bezpečí v určité domluvené hodině.

Součástí tohoto úkonu může být poskytována ipodpora při užití léků.

Úkon je vyznačen v notýsku klienta s vyznačením času stráveného dohledem.

Klient hradí skutečný čas pracovníka strávený v společnosti klienta.

Pomoc při osobní hygieně - pomoc při oblékaní a svlékání

Služba pomoc při osobní hygieně a pomoc při oblékání a svlékání obsahuje pomoc při koupeli nebo sprchování v domácnosti, pomoc při základní péči o vlasy (mytí) a nehty (stříhání), včetně pomoci při použití WC v domácnosti.

Úkon je vyznačen v notýsku klienta s vyznačením času stráveného v domácnosti klienta.

Hygiena je prováděna dle potřeb klienta, postup úkonu je stanoven v individuálním plánu.

Klient hradí skutečný čas pracovníka strávený v domácnosti klienta.

__________________________________________________________________________________________________________________


Pečovatelská služba ambulantní


Služba je určena seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny (např. koupel, mytí hlavy, dovoz do zařízení a zpět) a jejichž domácí podmínky jsou vzhledem k míře jejich zachovaných fyzických schopností nevhodné.

Pečovatelská služba ambulantní doplňuje pečovatelskou službu terénní tím, že poskytuje klientům možnost využít k osobní hygieně pomoc a podporu v bezbariérových prostorách středisek osobní hygieny.

Rozsah služeb poskytovaných ve středisku osobní hygieny

- koupel nebo sprcha s asistencí (bezbariérová koupelna)

- doprovod (dovoz) do zařízení a zpět

- praní prádla

Způsob praní prádla

Prádlo (osobní i ložní) klientů je práno v automatických pračkách. Prací prostředky klient dodává vlastní (vlastní výběr druhů pracích prostředků), na žádost klienta, v rámci služby donáška nákupů, je možné prací prostředky zakoupit pracovníky společnosti.

Prádlo klientů je při předání zváženo a sepsáno.

Platba probíhá při předání čistého prádla v hotovosti oproti dokladu.

V případě potřeby zajistí společnost odvoz prádla do střediska osobní hygieny a dovoz vypraného prádla do domácnosti.

Prádlo ve střediscích osobní hygieny je přijímáno na základě soupisu v deníku evidence přijatého a vydaného prádla.

Množství prádla je uváděno v kg – na jednotlivých SOH je k dispozici mincíř k vážení prádla.

Součástí záznamu je i evidence přijatého prášku na praní (antistatických prostředků a škrobu), jeho množství a druh, je-li určen.

Soupis prádla, pracích a jiných prostředků potvrdí klient i odpovědný pracovník svým podpisem.

Výdej prádla

Vyprané a vyžehlené prádlo je klientům předáváno na základě soupisu vyhotoveného při příjmu prádla.

Součásti záznamu předání prádla je i evidence použitých pracích prostředků – vrácení nepoužitých prostředků nebo jejich evidence v deníku „evidence pracích prostředků“, je-li prací prostředek uložen v SOH.

Záznam o výdeji prádla potvrdí klient i předávající pracovník svým podpisem.

Způsob úhrady za praní a žehlení prádla

Úhrada za úkon (praní a žehlení prádla) je provedena na místě při předání prádla v hotovosti, oproti stvrzence a zápisu v pokladní knize.

Koupel – sprcha ve středisku osobní hygieny

Služby ve střediscích osobní hygieny jsou prováděny na objednávku – četnost úkonu, způsob komunikace (např. objednávky), způsob provedení úkonu včetně míry podpory, je uveden v individuálním plánu klienta.

Ve střediscích osobní hygieny je k dispozici vana a sprcha.

- ve středisku osobní hygieny v centru společnosti (Svatopluka Čecha 441, Čáslav) je k dispozici polohovací vana se zvedací židlí, která umožní koupel ve vaně i klientům se sníženou mobilitou

- středisko DPS Dolní Bučice - sprcha

- středisko DPS Potěhy - sprcha

Klientovi je při koupeli věnována individuální péče, pracovníci společnosti chrání soukromí klientů při hygieně, kladou důraz na respekt k intimitě klienta.

Úklid koupelny (desinfekce vany a sprchy) je prováděn po každém použití, dle hygienického řádu, schváleného okresním hygienikem.

Hygienické potřeby používá klient vlastní.

Úhrada je provedena na místě oproti dokladu.

Úkon je evidován v kartě klienta

Další služby poskytované ve středisku osobní hygieny - služby poskytované v rámci vedlejšé hospodářské činnosti

Níže uvedené služby jsou poskytovány pouze seniorům, občanům se zdravotním postižením a klientům společnosti:

- pedikúra

Způsob platby

Poplatky za služby je možné uhradit několika způsoby:

1. Na základě dokladu převodem na účet společnosti

2. V hotovosti oproti dokladu

3. Poštovní poukázkou


Úhrady za služby poskytované ve středisku osobní hygieny jsou splatné na místě oproti dokladu.

Úhrady za služby jsou stanoveny v ceníku služeb, který je schválen správní radou společnosti.

Služby středisek osobní hygieny jsou poskytovány objednávkovým systémem.

Další poskytované služby:

- poskytování základního bezplatného sociálního poradenství.

_________________________________________________________________________________________________________________


Denní stacionář - Domovinka

Pravidla poskytování služby denní stacionář byla stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy a byla schválena správní radou společnosti.

Klienti společnosti jsou s pravidly seznamováni v průběhu jednání o službě, v rámci sociálního šetření. Svůj souhlas s obsahem pravidel a jejich závaznost stvrzují podpisem smlouvy o poskytování služby denní stacionář.


Poslání služby denní stacionář

Posláním služby je prodloužení pobytu klientů v jejich domácím prostředí, a to i v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje v průběhu dne vysokou míru podpory a pomoci druhých osob.

Stěžejním úkolem služby denní stacionář je vytvořit podmínky pobytu srovnatelné s domácím prostředím, nabídnout klientům stacionáře zajímavé a důstojné aktivity tak, aby byla podpořena jejich samostatnost a nezávislost, aby byla udržována úroveň zachovaných schopností a dovedností.


Cílová skupina - okruh osob, kterým je služba určena

Služba je určena občanům, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně, ale rodina nebo osoba blízká je schopna poskytnout částečnou pomoc v jejich domácím prostředí.

Služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., dle individuálního plánu klienta.

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření, při kterém se zástupce společnosti a klient (nebo jeho právní zástupce) domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah úkonů, způsob platby, hodinu příjezdu a odjezdu ze stacionáře apod.).

Individuální plán sestavuje klient v součinnosti s určeným (klíčovým) pracovníkem společnosti. Určený pracovník spolu s klientem při společné diskuzi pravidelně hodnotí, zda služba splňuje jeho očekávání, zda mu skutečně přináší pomoc a podporu, kterou od služeb očekává.

V denním stacionáři je klientovi poskytována podpora a pomoc při úkonech sebeobsluhy, osobní hygieny, stravování, ve zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora a pomoc při zajišťování práv a zájmů (např. doprovod na jednání, dovoz a doprovod k lékaři apod.), aktivizační služby (společenské hry, TV, video, lehké RHB cvičení, ruční práce…).

Dále jsou poskytovány služby týkající se osobní hygieny, stravování apod. (snídaně a svačiny jsou připravovány ve stacionáři, obědy jsou do stacionáře přivezeny od dodavatelů).


Provozní doba denního stacionáře

Součástí nabídky služeb je i bezplatné základní sociální poradenství.

Ostatní informace

Prostory denního stacionáře

V denním stacionáři jsou uživatelům k dispozici 4 třílůžkové odpočívárny, jídelna a společenská místnost, bezbariérová koupelna a WC.

V případě zájmu je uživatelům přístupná přilehlá zahrada.

Maximální kapacita denního stacionáře: 12 osob

Osobní věci klientů

Klientům doporučujeme, aby si do stacionáře vybrali pohodlné domácí oblečení a obuv, léky, které užívají.

Stravování

Společnost zajišťuje dovážku obědů do zařízení, servírovány jsou v jídelně denního stacionáře. Snídaně a svačiny připravuje personál denního stacionáře, individuálně, dle přání klientů, z vlastních potravin klienta.

Nákupy

Služba nákupy je klientům poskytována v rámci terénní pečovatelské služby.

Úkony osobní hygieny

Klientům je k dispozici bezbariérová koupelna střediska osobní hygieny, která je součástí denního stacionáře.

Pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny poskytnou pracovníci denního stacionáře, dle individuálních plánů klientů.

Hygienické prostředky (mýdlo, šampon apod.) používá klient vlastní, v případě potřeby je možné použít prostředky zařízení.

Klientovi je při koupeli věnována individuální péče, pracovníci společnosti chrání soukromí klientů při hygieně, kladou důraz na respekt k intimitě klienta.

Úklid koupelny (desinfekce vany a sprchy) je prováděn po každém použití, dle hygienického řádu, schváleného okresním hygienikem.

V průběhu denního pobytu mohou využít služby pedikérky a kadeřnice (objednávkový systém).

Podpora personálu

Během dne, po celou dobu pobytu, se klientům věnují pracovníci společnosti. Poskytují pomoc a podporu dle stanoveného individuálního plánu.

Způsob platby

1. Na základě dokladu převodem na účet společnosti

2. V hotovosti oproti dokladu

3. Poštovní poukázkou

Podmínky pobytu v denním stacionáři

Harmonogram denních činností

7.00 – 8.00 svoz klientů dle denního harmonogramu dispečéra (je sestavován dle aktuálních potřeb klientů)

8.00 – 8.30 snídaně – svačina

8.30 - 11.30 denní program dle individuálních plánů

11.30 – 12.30 oběd

12.30 – 14.30 denní program dle plánu

Konkrétní harmonogram denních činností klientů je dán individuálním plánem.

Stravování

snídaně, svačina

- snídaně a svačiny jsou připravovány dle přání klientů

obědy (zajištěno dodavatelsky)

- obědy jsou do denního stacionáře přivezeny v termonádobách, servírovány jsou v kuchyňce denního stacionáře

dodavatel diabetické diety – Domov důchodců Čáslav

- dodavatel racionální diety – SZŚ Čáslav

Evidence objednávek nákupů (zálohy, vyúčtování)

- nákupy jsou poskytovány v rámci terénní pečovatelské služby

- objednávky nákupů klientů jsou evidovány v deníčku nákupů

- finanční zálohy na nákupy a platby klientů jsou evidovány v deníčku nákupů a stvrzeny podpisem klienta a pracovníka společnosti

- vyúčtování nákupů je provedeno v deníčku nákupů po položkách, dokladováno účtenkou a stvrzeno podpisem klienta

- deníček nákupů zůstává na pracovišti denního stacionář

Úkony osobní hygieny

Klienti mají k dispozici bezbariérovou koupelnu, k dispozici je vana opatřená pneumatickým zvedákem a bezbariérová sprcha.

Způsob provedení úkonu je stanoven v individuálním plánu.

Hygienické prostředky (mýdlo, šampon apod.) používá klient vlastní, v případě potřeby je možné použít prostředky zaříz.

Klientovi je při koupeli věnována individuální péče, pracovníci společnosti chrání soukromí klientů při hygieně, kladou důraz na respekt k intimitě klienta.

Úklid koupelny (desinfekce vany a sprchy) je prováděn po každém použití, dle hygienického řádu, schváleného okresním hygienikem.

Denní program – aktivizační činnosti

Skupinové aktivizační činnosti

- předčítání

- sledování TV, videa

- společenské hry

- poslech hudby

- pobyt v parku

- účast na společných procházkách apod.

Individuální aktivizační činnosti

Sestavuje klíčový pracovník ve spolupráci s klientem, dle jeho možností a zájmu.

Směřuje k udržení či zlepšení zachovaných fyzických i psychických schopností.

Odjezd z denního stacionáře

Odvoz klientů je zajištěn vozy společnosti, v případě možnosti prostřednictvím příbuzných či blízkých osob, v dohodnutou hodinu.

Obvyklá doba odjezdu je mezi 14.30 hod. až 15.00 hod.

V případě nutnosti mohou klienti využít služeb denního stacionáře až do 18.00 hod.

Co klient potřebuje do denního stacionáře

Pohodlné domácí oblečení a obuv.

Léky, které užívá.

Osobní věci, které v průběhu dne potřebuje.

Brýle, hygienické potřeby, knihu apod.


__________________________________________________________________________________________________________________

Odlehčovací služba pobytová


Pravidla poskytování odlehčovací služby pobytové byla stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy a byla schválena správní radou společnosti.

Klienti společnosti jsou s pravidly seznamováni v průběhu jednání o službě, v rámci sociálního šetření. Svůj souhlas s obsahem pravidel a jejich závaznost stvrzují podpisem smlouvy o poskytování odlehčovací služby pobytové.

Posláním odlehčovací služby pobytové je poskytnutí podpory a pomoci pečujícím rodinám či pečujícím blízkým osobám.

Cílem odlehčovací služby pobytové je vytvořit podmínky pobytu srovnatelné s domácím prostředím, nabídnout klientům přátelskou atmosféru, individuální péči tak, aby svůj pobyt vnímali jako relaxační a rehabilitační, nikoliv ústavní.

Služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., dle individuálního plánu klienta.

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření, při kterém se zástupce společnosti a klient (nebo jeho právní zástupce) domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah úkonů, způsob platby, hodinu příjezdu a odjezdu z odlehčovacího pobytu apod.).

Z důvodu zajištění kvalitní služby, v rámci sociálního šetření, žádáme klienty o vyplnění přiloženého dotazníku, který obsahuje dotazy na zvyky a návyky klienta, např. způsob stravování, zvyklosti související s nočním spánkem, obvyklá skladba jídelníčku apod.

Individuální plán sestavuje klient v součinnosti s určeným (klíčovým) pracovníkem společnosti. Účast blízké, pečující osoby na plánování a následně hodnocení služby pracovníci společnosti vítají.

Kapacita odlehčovacího pobytu je 5 pobytových míst.

Termíny realizace: únor, duben, červen, září, listopad, konkrétní termín je zveřejněn na webových stránkách společnosti.

Podmínky pobytu

Ubytování – délka pobytu a forma ubytování

Ubytování je poskytováno v délce trvání max. tří týdnů, v dohodnutém termínu (potvrzeno smlouvou o poskytování odlehčovacích služeb).

Po dobu trvání pobytu má klient k dispozici lůžko v třílůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji.

Po dobu trvání pobytu má klient k dispozici skříňku a noční stolek pro uložení osobních věcí, bezdrátový zvonek pro přivolání pracovníka.

Po dobu trvání pobytu má klient k dispozici společenskou místnost vybavenou TV, rádiem, videopřehrávačem, k dispozici jsou společenské hry, knihovna, která je společná i pro uživatele denního stacionáře.

V případě zájmu má klient k dispozici venkovní prostory (park) náležící k budově Centra společnosti, ve které jsou služby poskytovány (DPS Svatopluka Čecha 441, Čáslav).

Služby jsou poskytovány v otevřeném zařízení, budova se uzavírá pouze ve večerních hodinách z bezpečnostních důvodů.

Návštěvní hodiny nejsou stanoveny. Pouze žádáme návštěvy o projevení respektu k soukromí spolubydlících uživatelů.


Osobní hygiena

Po dobu trvání pobytu má klient k dispozici bezbariérovou koupelnu střediska osobní hygieny (vybavena polohovací vanou se zvedákem, kterým je zajištěn bezpečný přesun klienta do vany),  nebo hygienické zařízení, které je součástí prostor odlehčovací služby (sprcha, WC, umyvadlo).

Pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny poskytuje po dohodě s klientem službu konající pracovník - pečovatelka.

Čas i způsob provádění úkonů si určuje klient sám ve svém individuálním plánu služby.

Klientovi je při koupeli věnována individuální péče, pracovníci společnosti chrání soukromí klienta při hygieně, kladou důraz na respekt k intimitě klienta.

Úklid koupelny (desinfekce vany a sprchy) je prováděn po každém použití, dle hygienického řádu, schváleného okresním hygienikem

Stravování

Klientům jsou poskytovány tři hlavní jídla denně: snídaně, obědy a večeře v celkové hodnotě max. 170,- Kč denně.

Společnost zprostředkovává dovážku diabetických obědů - Domov důchodců Čáslav.

Obvyklá doba oběda: 11.30 – 12.00 hod.

Svačiny jsou připravovány dle zvyklostí klienta, potřebné suroviny jsou nakupovány dle objednávky klienta, náklady spojené s nákupy jsou evidovány v "deníčku" nákupů, vyúčtovávány jsou po každém provedeném nákupu.

Strava (obědy a večeře) je do zařízení dovážena v termonádobách, servírována je v kuchyňce zařízení:

dodavatel diabetické diety – Domov důchodců Čáslav

dodavatel racionální diety – SZeŚ Čáslav


Hodinu podání snídaně, oběda, svačiny, večeře, druhé večeře určuje klient dle svých zvyklostí (uvedeno v individuálním plánu klienta).

Hodnota obědů a teplých večeří je stanovena dodavatelem, společnost na základě plné moci udělené dodavatelem zprostředkovává platbu klientů za odebranou stravu.

Průběh služby (denní program -rytmus klienta)

Základní denní program - rytmus, jako je vstávání, hodina ukládání k odpolednímu odpočinku či nočnímu spánku, hodina stravování je dohodnut předem v individuálním plánu, který vychází plně ze zvyklostí klienta.

Každý klient má určeného svého „klíčového“ pracovníka. Klient společně se svým klíčovým pracovníkem hodnotí, zda služba splňuje jeho očekávání, zda mu skutečně přináší pomoc a podporu, kterou od služeb očekává, jsou-li jeho potřeby v průběhu pobytu naplňovány.

Součástí nabídky služeb je i bezplatné základní sociální poradenství.

Praní prádla

Praní a žehlení osobního prádla uživatele je zajištěno prostřednictvím služeb střediska osobní hygieny (v ceně pobytu).

Lékařská a ošetřovatelská péče, zajištění potřebných léků

Lékařská péče je zajištěna prostřednictvím ošetřujícího lékaře klienta, v případě potřeby zajistí pracovníci společnosti služby odborných lékařů.

Ošetřovatelskou péči zajišťuje domácí ošetřovatelská služba (Home–care), kterou zajistí odpovědný pracovník společnosti.

Léky, které má uživatel předepsány lékařem, je nutné mít s sebou na celou dobu pobytu připravené v dávkovačích, klient si léky bere sám - pracovník pouze klienta upozorní na čas, který má určen lékařem.

Osobní věci klientů

Klientům doporučujeme, aby do zařízení zvolili pohodlné domácí oblečení a obuv, včetně oblečení a obuvi pro pobyt mimo budovu zařízení (zahrada apod.). V této souvislovi klientům rovněž doporučujeme osobní prádlo označit jakoukoliv diskrétní značkou, jako prevenci záměny osobního prádla, ke které by mohlo dojít při eventuálním praní či žehlení.

Další informace:

Podpora personálu

Po celou dobu pobytu se klientům věnují pracovníci společnosti. Maximální počet klientů na jednoho pracovníka je stanoven kapacitou zařízení (5 klientů).

V případě potřeby je služba v průběhu dne personálně posílena.

Během pobytu je možné využít i služeby: pedikúra, kadeřnictví, které společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. poskytuje v rámci vedlejší hospodářské činnosti.

Pro soužití klientů v rámci pobytu v odlehčovací službě nejsou stanovena zvláštní pravidla. Pravidla vzájemného soužití vychází z běžných zvyklostí, jako je vzájemná slušnost, dodržování nočního klidu od 22.00 hod, vzájemná tolerance.

Kouření je v prostorách odlehčovací služby a denního stacionáře zakázáno. Nicméně, k dispozici jsou venkovní prostory, které lze využít i s podporou pracovníků (např. při zhoršené mobilitě)

Denní program – aktivizační činnosti

Skupinové aktivizační činnosti:

Klienti odlehčovací služby mohou využít služby duchovního, který zařízení pravidelně navštěvuje.

Individuální aktivizační činnosti:

Plán aktivizačních činností je součástí individuánlího plánu, sestavuje je sociální pracovník ve spolupráci s klíčovým pracovníkem a klientem, dle přání a možností klienta. Aktivizační činnosti směřují k udržení či zlepšení zachovaných fyzických i psychických schopností.

Odchod - odjezd z odlehčovací služby

Předpokládaná hodina ukončení pobytu - odjezdu je stanovena při zahájení odlehčovací služby. Pracovník klnající službu je nápomocen klientovi v přípravě na odjezd.


Popis úkonů z způsob stanovení výše úhrad, evidence úhrad (součást pravidel i metodiky OS)

Pokud poskytování výše uvedených úkonů (včetně času spotřebovaného k jejich zajištění) nebude trvat celou hodinu, výše úhrady bude poměrně krácena (např. úkon osobní hygieny - 1 hod. podpory 70,- Kč, úkon trvá 20 min., úhrada bude činit 24,-Kč).


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podání jídla a pití       110,-Kč/1 hod.

- úkon představuje pomoc při konzumaci jídla, individuální odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem o službu (s pečující osobou) a uveden je v IP klienta (při zahájení odlehčovacího pobytu), upřesňován je v průběhu pobytu klienta dle realizované podpory - evidován v listu evidence úkonů

pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                  70,- Kč/1 hod.

- odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem o službu (s pečující osobou) a uveden je v IP klienta (při zahájení odlehčovacího pobytu), upřesňován je v průběhu pobytu klienta dle ralizované podpory  evidován v listu evidence úkonů

pomoc při samostaném pohybu ve vnitřním prostoru

- tento úkon představuje pomoc klientovi se sníženou úrovní mobility při pohybu "po zařízení - v parku apod.", je realizován dle potřeb klienta, které jsou definovány v IP, současně je stanoven odlah spotřebovaného času, a to dle naplánovaných aktivit - denního harmonogramu klienta - realizovaná podpora je evidována v listu evidence úkonů, je účtován v rámci realizovaných sociálně terapeutických, vzdělávacích a aktivizačních činností

pomoc při prostorové orientaci                      22,- Kč/1 hod.

- úkon, který představuje pozornost věnovanou klientům mimo realizaci plánovaných činností - např. dohled při odpočinku, spánku apod. - je účtován paušální částkou, pro výpočet je použit obvyklý harmonogram dne, tj.: odpolední odpočinek - 2 hod.

Výpočet vychází z maximální kapacity odlehčovací služby:

1 hod. "dohledu" - 110,- Kč/počtem klientů 5 = 22,- Kč

Noční "dohled" není v rámci služby účtován.

Pomoc při osobní hygieně 70,- Kč/1 hod.

- jedná se o hygienu v průběhu dne, odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem o službu (s pečující osobou) a uveden je v IP klienta (při zahájení odlehčovacího pobytu), upřesňován je v průběhu pobytu klietna dle realizované podpory - evidován v listu evidence úkonů:

- celková hygiena - koupel nebo sprcha v zařízení ambulantní služby,

- hygiena v průběhu dne,

- jedná se o základní péči o vlasy (mytí a vysušení) a nehty (stříhání nehtů),

- jedná se o pomoc při použití WC.

Poskytnutí stravy

Společnost poskytuje tři hlavní jídla denně: obědy, snídaně, večeře v celkové hodnotě max. 170,- Kč

Cenová kalkulace a způsob přípravy stravy:

Snídaně celkem: 33,- Kč

Snídani připravuje a servíruje pracovník ve službě z aktuálně nakoupených balených potravin. Nápoje jsou připravovány v "kuchyňce" odlehčovací služby dle přání a zvyklostí klienta. Nákupy popravin na přípravu snídaně jsou realizovány denně dle IP klientů (jsou respektovány zvyklosti a přání klienta).

Hodnota snídaně: cca 20,- Kč

Rozpis surovin:

pečivo - průměr: 8,- Kč

přílohy k pečivu (máslo, med, marmeláda, apod.): 7,- Kč

nápoje čaj/káva, atd.: 5,- Kč


Náklady na přípravu a servírování snídaně: 13,- Kč

Rozpis nákladů:

náklady s přípravou snídaně jsou odvozeny od spotřebovaného času pracovníků:

35 min. - 13,- Kč (5 klientů - příprava 35 min. = 35/5/60*110 =12,80 Kč)


Oběd celkem: 86,- Kč

Společnost zajišťuje obědy dodavatelky, převáženy jsou v termosech, servírovány v kuchyňce odlehčovací služby.

Hodnotu obědů určije dodavatel.

DD Čáslav - ditní stravování v rozshu diet: 3, 9, 4, 9/4 a víkendová strava

SZeŠ Čáslav - racionální stravování v pracovní dny


Rozpis - hodnota obědů:

- racionální strava (SZeŠ): 55,- Kč

- víkendový oběd (DD Čáslav), racionální dieta: 60,- Kč

- diabetická, žlučníková (DD Čáslav): 60,- Kč


Náklady na přípravu a servírování oběda: 26,- Kč

Rozpis nákladů:

- náklady s dovozem a servírováním jsou odvozeny od spotřebovaného času pracovníků:

- dovoz obědů - servírování: 70 min.(2 pracovníci á 35 min.) - 26,- Kč, (5 klientů - příprava 70 min. = 70/5/60*110 = 25,60 Kč)


Večeře celke: 51,- Kč

Večeři připravuje a servíruje pracovník ve službě z aktuálně nakoupených balených potravin. Nápoje jsou přiravovány v "kuchyňce" odlehčovací služby dle přání a zvyklostí klienta. Nákupy potravin na přípravu večeří jsou realzovány denně dle IP klientů (jsou respektovány zvyklosti a přání klienta). V případě požadavku klienta zajistí společnost teplou večeři od dodavatele DD Čáslav.

Odhadovná hodnota večeře: cca 38,- Kč

Rozpis surovin:

- pečivo - průměr: 10,- Kč

- přílohy k pečuvu (máslo, med, marmeláda): 18,- Kč

- nápoje čaj/káva, atd.: 10,- Kč


Náklady na přípavu a servírování večeře: 13,- Kč

Rozpis nákladů:

náklady s přípavou večeře jsou odvozeny od spotřebovaného času pracovníků:

35 min. - 13,- Kč (5 klientů - příprava 35 min. = 35/5/60*110 = 12,80 Kč)

__________________________________________________________________________________________________________________


Stížnosti, připomínky ke kvalitě poskytované služby

Informace pro podání stížnosti

Stížnostna poskytovanou službu je možné podat písemně (poštou, e-mailem, osobně), či ústně osobně, telefonicky i anonymně.

K podání stížnosti je možné použít schránku pro podání sdělení, námětů a připomínek nebo knihu sdělení námětů a připomínek. Kniha i schránka jsou umístěny ve vstupu do budovy centra společnosti.

Schránka je kontrolována denně sociální pracovnicí služby, obsah je vybírán zástupkyní ředitelky za přítomnosti jednoho svědka (pracovník společnosti, event. klient přítomný ve středisku osobní hygieny).

O výběru je pořízen záznam v knize evidence stížností.

Každá stížnost (písemná i ústní), bude vyřízena nejdéle do 7 dnů ode dne doručení stížnosti, při osobní návštěvě ředitelky, její zástupkyně nebo sociální pracovnice.

Výsledek řešení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce umístěné ve vstupu do budovy centra společnosti (Svatopluka Čecha 441, Čáslav) a následně ve výroční zprávě.

Stížnost může klient podat prostřednictvím svého zástupce – kdokoli, dle vlastního uvážení (např. rodinný příslušník, obvodní lékař apod.)

Adresy pro podání stížností

ANIMA ČÁSLAV o.p.s.

Mgr. Eva Medková, ředitelka                                                327 313 039, 606 652 655

Jana Horáková, zást. ředitelky                                            327 312 678, 720 328 072

Kamila Jelínková, DiS., sociální pracovnice                      327 312 678, 723 637 544

Pracovní den: od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Městský úřad Čáslav

Ing. Antonín Hejzlar (člen správní rady, tajenmík MěÚ)  327 300 204

Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem a způsobem řešení Vaší stížnosti můžete se dále svou stížnost adresovat na:

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami

Náměstí T.G. Masaryka 145                                                 950 156 301

261 01 Příbram 1

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno                                                          542 542 111


Stížnost můžete podat na kterékoliv uvedené adrese, dle svého rozhodnutí.

Další informace můžete žádat na výše uvedených telefonních číslech.

Kontakty společnosti:

Adresa: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav

Telefon: 327 312 678 Centrum společnosti - kancelář

327 313 039 Centrum společnosti - kancelář

Ředitelka společnosti: 606 652 655 Mgr. Eva Medková

Zástupkyně ředitelky: 720 328 072 Jana Horáková

Sociální pracovnice: 723 637 544 Kamila Jelínková, DiS.

E-mail: anima.caslav@centrum.cz

Adresa webové stránky: www.anima-pecovatelska-sluzba.cz

Rychlý dotaz / vzkaz

Ochrana osobních údajů