Úvod 

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI: 

A N I M A ČÁSLAV, o.p.s. je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svých domovech i v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak uživatele svých služeb v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele.

 

CÍLE SPOLEČNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z JEJÍHO POSLÁNÍ

 Centrum společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.,

DPS Svatopluka Čecha 411, Čáslav

 


1. poskytovat podporu klientům společnosti v zájmu

 • udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy
 • udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci zajištění chodu vlastní domácnosti

 

2. poskytovat podporu klientům společnosti při

 • obstarávání osobních záležitostí
 • uplatňování práv a zájmů

 

3. poskytovat podporu klientům společnosti

 • v udržení sociálních kontaktů
 • v začlenění do společnosti

 

Zásady poskytování sociálních služeb - principy

 • Služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, politickou příslušnost, náboženské vyznání klienta.
 • Služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení klienta.
 • Služba je poskytována s respektem k sexuální orientaci klienta.
 • Služba je poskytována týmem profesionálních pracovníků vybavených dovednostmi a znalostmi potřebnými pro poskytování kvalitních služeb.
 • Profesionální tým pracovníků respektuje a chrání důstojnost klienta.
 • Profesionální tým pracovníků předchází negativnímu hodnocení klientů, kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.
 • Profesionální tým pracovníků respektuje soukromí klienta.
 • Profesionální tým pracovníků respektuje klientovy nároky a přání, týkající se vlastního sociálního prostředí a jeho potřeb.
 • Profesionální tým pracovníků zachovává nestrannost k rodinným a ostatním soukromým vztahům klienta.

 

O založení společnosti bylo v souladu s ust. § 36 a násl. Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. rozhodnuto usnesením zastupitelstva Města Čáslavi č. 30/2004 ze dne 16. 6. 2004.

Společnost byla založena zakládací listinou a vznikla Usnesením o zapsání do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu 0, vložce číslo 364 dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí tj. dne 14. 4. 2005.

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. je registrována pod indentifikačním číslem: 272 26 751 Sídlo společnosti: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav.

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. je nástupnickou organizací Pečovatelské služby Čáslav.

 

REGISTRACE SPOLEČNOSTI

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. byla rozhodnutím (č.j. 11/57253-1/2007/Soc/Bor) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 2. 5. 2007.

 

Registrované služby:

1) Pečovatelská služba terénní (služba poskytovaná v domácnosti uživatele služby) a ambulantní (služba poskytovaná ve středisku osobní hygieny)

2) Denní stacionář (denní pobyt v zařízení společnosti)

3) Odlehčovací služba pobytová (max. třítýdenní pobyt v zařízení společnosti v měsících: únor, duben, červen, září, listopad))

 

Působnost společnosti

Společnost poskytuje služby obyvatelům (seniorům a občanům se zdravotním postižením) města Čáslavi.

Občanům, kteří nejsou obyvateli města Čáslavi, poskytuje společnost služby na základě smluv uzavřených mezi společností a danou obcí čáslavského regionu.

Společnost je oprávněna poskytnout služby občanům čáslavského regionu i v případě neuzavření smlouvy s danou obcí a to za podmínek stanovených organizačním řádem společnosti.

Společnost je oprávněna poskytovat služby v rámci vedlejší hospodářské činnosti, na základě příslušných živnostenských oprávnění (pedikúra,  kadeřnické a holičské úkony).

 

DPS Kostelní náměstí 193, Čáslav

Cílová skupina - okruh osob

Denní stacionář, odlehčovací služba pobytová a pečovatelské služba terénní a pečovatelská služba ambulantní

 • Senior - občan, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.
 • Občan se zdravotním postižením - občan, kterému byl přiznán invalidní důchod a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb, dále občan, který potřebuje v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb
 • Odlehčovací služba je určena občanům, kterým je poskytována nepřetržitá pomoc ze strany blízkých osob. Pobyt v zařízení je stanoven na dobu maximálně tří týdnů v určených měsících viz. výše "registrované služby".
 • Pečovatelské služby, služby denního stacionáře a odlehčovací služby nemohou být poskytnuty občanům, u kterých bylo diagnostikováno infekční onemocnění nebo onemocnění psychického rázu v nekompenzované formě.
 • Pečovatelské služby v domácnosti mohou být poskytovány i rodinám s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Čekárna střediska osobní hygieny, centrum společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.,

Svatopluka Čecha 441, Čáslav

Cílová skupina - ambulantní pečovatelská služba
(služby poskytované ve střediscích osobní hygieny)

 • Senior - občan, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
 • Občan se zdravotním postižením - občan, kterému byl přiznán invalidní důchod 
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.