Ceník denní stacionář

Vážení klienti, vážení návštěvníci,

správní rada společnosti ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. projednala a schválila návrh nového ceníku služeb. Nově stanovené ceny jsou v souladu s příslušnými právními předpisy - prováděcí předpis vyhl. 505/2006 Sb. v pl. znění k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Nový ceník denního stacionáře nabývá platnost 1. 9. 2023.

Mgr. Markéta Dvořáková, ředitelka společnosti


Úhrady za poskytnuté služby denního stacionáře jsou stanoveny v souvislovi s počtem hodin poskytnué péče:


a) klient čerpá služby v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek       155 Kč/1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  155 Kč/1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 155 Kč/1 hod
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155 Kč/1 hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny 155 Kč/1 hod.
pomoc při použití WC    155 Kč/1 hod.
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu:
oběd, včetně provozních nákladů 1 porce/105 Kč
Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti  
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
individuální činnosti   135 Kč/1 hod.
skupinové činnosti   90 Kč/1 hod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
155 Kč/1 hod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 155 Kč/1 hod.

Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 


b) klient čerpá služby v rozsahu vyšší než 80 hodin měsíčně

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek       135 Kč/1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  135 Kč/1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135 Kč/1 hod
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč/1 hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč/1 hod.
pomoc při použití WC    135 Kč/1 hod.
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu:
oběd, včetně provozních nákladů 1 porce/105 Kč
Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti  
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
individuální činnosti   125 Kč/1 hod.
skupinové činnosti   80 Kč/1 hod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
135 Kč/1 hod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 135 Kč/1 hod.

Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Služby denního stacionáře poskytovány za "sníženou" úhradu":

  • Snížená úhrada je účtována klientovi v případě, že časový rozsah poskytované služby přesáhne v součtu 80 hodin za měsíc. 
  • V případě, že klient čerpá služby od dvou a více služeb denního stacionáře, jsou hodiny poskytnuté péče sčítány.


Uživatel provádí platbu

  •  v hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence o platbě
  •  převodem na účet společnosti
  • poštovní poukázkou


Úkony poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti

Pedikúra 300 Kč
Pedikúra v domácnosti
(pouze ve výjimečných situacích, u klientů s výrazně sníženou mobilitou)
370 Kč
Kadeřnické služby
mytí vlasů 60 Kč
stříhání vlasů 107 Kč
barvení vlasů 90 Kč
foukaná/vodová 170 Kč
regenerace vlasů 10 Kč
zpevnění účesu 10 Kč
 Taxík Maxík - přepravní služba  10 Kč/km/osoba


Forma úhrady: v hotovosti, oproti stvrzence o platbě.