Ceník denní stacionář

Vážení klienti, vážení návštěvníci,

správní rada společnosti ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. projednala a schválila návrh nového ceníku služeb. Nově stanovené ceny jsou v souladu s příslušnými právními předpisy - prováděcí předpis vyhl. 505/2006 Sb. v pl. znění k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Nový ceník denního stacionáře nabývá platnost 1. 4. 2022.

Mgr. Markéta Dvořáková, ředitelka společnosti


Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek       135 Kč/1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  135 Kč/1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 11 Kč/1 hod
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč/1 hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč/1 hod.
pomoc při použití WC    135 Kč/1 hod.
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu:
oběd, včetně provozních nákladů 1 porce/95 Kč
Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti  
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Individuální činnosti   115 Kč/1 hod.
Skupinové činnosti   70 Kč/1 hod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
135 Kč/1 hod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 135 Kč/1 hod.

Uživatel provádí platbu

  •  v hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence o platbě
  •  převodem na účet společnosti