Pečovatelská služba ambulantní a terénní


Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytnout pomoc a podporu v takové míře, aby klienti společnosti mohli setrvávat ve svém domácím prostředí, které oni sami považují za důstojné a přirozené.


Cíl služby

Stanovení cílů a jejich následné hodnocení v daném období je proces, který sledováním a hodnocením poskytované služby podporuje zkvalitňování služby a současně předkládá „východiska“ pro koncepční činnost směřující k rozvoji služby.

1. Poskytovat klientovi přiměřenou míru podpory potřebnou pro zachování pocitu samostatnosti a nezávislosti, podporovat jejich sebevědomí a pocit sounáležitosti s veřejností (tj. poskytovat služby v rozsahu odpovídajícím reálným potřebám klientů, tzn. nepřepečovávat, tudíž nevytvářet návyk na sociální služby. Ctít zásadu „podpory“, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem (zásadní rozdíl mezi komerční a sociální službou).

2. Poskytovat služby tak, aby bylo naplňováno poslání společnosti, tj. aby klienti společnosti, za předpokladu, že spadají do okruhu osob, kterým je služba určena, neukončovali smluvní vztah:


Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi společností a žadatelem o službu.

Smlouva je uzavřena na základě žádosti a provedeného sociální šetření, jehož součástí je proces "vyjednávání" o službě (vzájemné informování ve smyslu potřeb a očekávání žadatele o službu na straně jedné, o poslání, cílech, rozsahu a způsobu poskytování služeb na straně druhé).

Smlouva je uzavírána na dobu určitou nebo neurčitou, dle potřeb klienta.

Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb:

- z podnětu klienta je smlouva o poskytování služeb ukončena kdykoliv, bez udání důvodů,

- z podnětu poskytovatele pouze ze zákonných důvodu, viz. pravidla poskytovaných služeb.


Rozsah poskytovaných služeb - základní činnosti dle §40, zák. o sociálních službách, č. 108/2006 Sb. v pl.zn.


Pečovatelská služba terénní - služba poskytovaná v domácnosti klienta:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

- pomoc při zajištění chodu domácnosti,

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.


Pečovatelská služba ambulantní - služba poskytovaná ve středisku osobní hygieny:

- poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při osobní hygieně

- praní a žehlení prádla.


Úkony poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti, tj. bez smlouvy o poskytování sociálních služeb:

- pedikúra,

- kadeřnické úkony


Služby poskytované bez úhrady:

- bezplatné základní sociální poradenství.


Úhrada za poskytované služby

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu stanovenou dle ceníku služeb, který byl schválen správní radou společnosti.

Výše úhrad za poskytovanoé služby byla stanovena v souladu s příl. č. 1 k vyhl. MPSV ČR č. 505/2006 Sb. v pl. zn.

Podrobný rozpis úhrad za konkrétní úkony viz. Ceník.


Časová dostupnost služby

Pečovatelská služba terénní - pečovatelská služba terénní je poskytována v domluveném čase a v domluveném rozsahu v průběhu 24 hod/denně i ve dnech pracovního klidu a o svátcích.

Provozní doba pečovatelské služby ambulantní:

Pondělí až pátek:  7. 00 hod až 15.30 hod (s vyjímkou ambulantní služby v Potěhách).

Ambulantní služba - "provozovny":

Centrum společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav

Středisko osobní hygieny, Červenomlýnská 268, DPS Dolní Bučice


Podrobný popis realizace pečovatelské služby terénní i ambulantní je uveden v záložce Pravidla poskytovaných služeb.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Denní stacionář

Poslání služby denní stacionář

Posláním služby denní stacionář je prodloužení pobytu klientů v jejich domácím prostředí a to i v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje v průběhu dne vysokou míru podpory a pomoci druhých osob.


Cíl služby

Stanovení cílů a jejich následné hodnocení v daném období je proces, který sledováním a hodnocením poskytované služby podporuje zkvalitňování služby a současně předkládá „východiska“ pro koncepční činnost směřující k rozvoji služby.

1. vytvořit podmínky k pobytu srovnatelné s domácím prostředím

2. nabídnout klientovi denního stacionáře zajímavé a důstojné aktivity tak, aby byla podpořena jejich samostatnost a nezávislost

3. Ctít zásadu podpory, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem

Smlouva o poskytování služby denní stacionář

Služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi společností a žadatelem o službu.

Smlouva je uzavřena na základě žádosti a provedeného sociální šetření, jehož součástí je proces "vyjednávání" o službě (vzájemné informování ve smyslu potřeb a očekávání žadatele o službu na straně jedné, o poslání, cílech, rozsahu a způsobu poskytování služeb na straně druhé).

Smlouva je uzavírána na dobu určitou nebo neurčitou, dle potřeb klienta.

Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb:

- z podnětu klienta je smlouva o poskytování služeb ukončena kdykoliv, bez udání důvodů,

- z podnětu poskytovatele pouze ze zákonných důvodu, viz. pravidla poskytovaných služeb.


Rozsah poskytovaných služeb - základní činnosti dle §46, zák. o sociálních službách, č. 108/2006 Sb. v pl.zn.:

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

- výchovné, vdělávací a aktivizační činnosti,

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

- sociálně terapeutické činnosti,

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Úkony poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti, tj. bez smlouvy o poskytování sociálních služeb:

- pedikúra,

- kadeřnické úkony


Služby poskytované bez úhrady:

- bezplatné základní sociální poradenství.


Úhrada za poskytované služby:

Služba denní stacionář je poskytována za úhradu stanovenou dle ceníku služeb, který byl schválen správní radou společnosti.

Výše úhrad za poskytovanoé služby byla stanovena v souladu s příl. č. 1 k vyhl. MPSV ČR č. 505/2006 Sb. v pl. zn.

Podrobný rozpis úhrad za konkrétní úkony, viz. Ceník,


Časová dostupnost a kapacity služby

Provozní doba denního stacionáře:    pondělí až pátek:  7. 00 hod až 15.30 hod

Okamžitá kapacita:  12 osob


Podrobný popis realizace služby denní stacionář je uveden v záložce Pravidla poskytovaných služeb

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odlehčovací služba pobytová


Poslání odlehčovací služby pobytové

Posláním odlehčovací služby pobytové je poskytnutí podpory a pomoci pečujícím rodinám či pečujícím blízkým osobám.

Cíl služby:

Stanovení cílů a jejich následné hodnocení v daném období je proces, který sledováním a hodnocením poskytované služby podporuje zkvalitňování služby a současně předkládá „východiska“ pro koncepční činnost směřující k rozvoji služby.

1. Vytvořit podmínky k pobytu srovnatelné s domácím prostředím.

2. Nabídnout klientovi odlehčovací služby zajímavé a důstojné aktivity tak, aby byla podpořena jejich samostatnost a nezávislost.

3. Poskytovat klientovi přiměřenou míru podpory pro zachování pocitu samostatnosti a nezávisosti, podporovat jejich sebevědomí a pocit sounáležitosti s veřejností (tj. poskytovat službu v rozsahu odpovídajícícm reálným potřebám klientů, tzn. nepřepečovávat, tudíž nevytvářet návyk na sociální služby).

Ctít zásadu podpory, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem.

Smlouva o poskytování odlehčovací služby pobytové

Služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., dle individuálního plánu klienta.

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření, při kterém se zástupce společnosti a klient (nebo jeho právní zástupce) domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah úkonů, způsob platby, hodinu příjezdu a odjezdu z odlehčovacího pobytu apod.).

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, max. na dobu tří týdnů.

Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb:

- z podnětu klienta je smlouva o poskytování služeb ukončena kdykoliv, bez udání důvodů,

- z podnětu poskytovatele pouze ze zákonných důvodu, viz. pravidla poskytovaných služeb.


Rozsah poskytovaných služeb - základní činnosti dle §44, zák. o sociálních službách, č. 108/2006 Sb. v pl.zn.:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

- poskytnutí ubytování,

- výchovné, vdělávací a aktivizační činnosti,

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

- sociálně terapeutické činnosti,

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Úkony poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti, tj. bez smlouvy o poskytování sociálních služeb:

-pedikúra,

- kadeřnické úkony


Služby poskytované bez úhrady:

- bezplatné základní sociální poradenství.


Úhrada za poskytované služby

Pobytová odlehčovací služba je poskytována za úhradu stanovenou dle ceníku služeb, který byl schválen správní radou společnosti.

Výše úhrad za poskytovanoé služby byla stanovena v souladu s příl. č. 1 k vyhl. MPSV ČR č. 505/2006 Sb. v pl. zn.

Podrobný rozpis úhrad za konkrétní úkony, viz. Ceník.


Časová dostupnost a kapacita služby

Odlehčovací služba je poskytována v průběhu kalendářního roku v pěti cyklech - v měsících únor, duben, červen, září a listopad, formou maximálně třítýdenního nepřetržitého pobytu v zařízení společnosti.

Okamžitá kapacita:  5 osob


Podrobný popis realizace odlehčovací služby pobytové je uveden v záložce Pravidla poskytovaných služeb

Rychlý dotaz / vzkaz

Ochrana osobních údajů