Odlehčovací služba - pobytová

Poslání odlehčovací služby pobytové

Posláním odlehčovací služby pobytové je poskytnutí podpory a pomoci pečujícím rodinám či pečujícím blízkým osobám.

Cíl služby:

Stanovení cílů a jejich následné hodnocení v daném období je proces, který sledováním a hodnocením poskytované služby podporuje zkvalitňování služby a současně předkládá „východiska“ pro koncepční činnost směřující k rozvoji služby.

1. Vytvořit podmínky k pobytu srovnatelné s domácím prostředím.

2. Nabídnout klientovi odlehčovací služby zajímavé a důstojné aktivity tak, aby byla podpořena jejich samostatnost a nezávislost.

3. Poskytovat klientovi přiměřenou míru podpory pro zachování pocitu samostatnosti a nezávisosti, podporovat jejich sebevědomí a pocit sounáležitosti s veřejností (tj. poskytovat službu v rozsahu odpovídajícícm reálným potřebám klientů, tzn. nepřepečovávat, tudíž nevytvářet návyk na sociální služby).

Ctít zásadu podpory, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem.


Odlehčovací služba je určena občanům s bydlištěm v katastrálním území Středočeského kraje.

V případě naplněné kapacity objednaných termínů pobytu v odlehčovací službě pobytové jsou upřednostněni občané žijící v ORP Čáslav.


Smlouva o poskytování odlehčovací služby pobytové

Služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., dle individuálního plánu klienta.

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření, při kterém se zástupce společnosti a klient (nebo jeho právní zástupce) domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah úkonů, způsob platby, hodinu příjezdu a odjezdu z odlehčovacího pobytu apod.).

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, max. na dobu tří týdnů.

Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb:

 • z podnětu klienta je smlouva o poskytování služeb ukončena kdykoliv, bez udání důvodů,
 • z podnětu poskytovatele pouze ze zákonných důvodu, viz. pravidla poskytovaných služeb.

Rozsah poskytovaných služeb - základní činnosti dle §44, zák. o sociálních službách, č. 108/2006 Sb. v pl.zn.:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • výchovné, vdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úkony poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti, tj. bez smlouvy o poskytování sociálních služeb:

 • pedikúra,
 • kadeřnické úkony.

Služby poskytované bez úhrady:

 • bezplatné základní sociální poradenství.


Úhrada za poskytované služby

Pobytová odlehčovací služba je poskytována za úhradu stanovenou dle ceníku služeb, který byl schválen správní radou společnosti.

Výše úhrad za poskytovanoé služby byla stanovena v souladu s příl. č. 1 k vyhl. MPSV ČR č. 505/2006 Sb. v pl. zn.

Podrobný rozpis úhrad za konkrétní úkony, viz. Ceník.

Časová dostupnost a kapacita služby

Odlehčovací služba je poskytována v průběhu kalendářního roku v pěti cyklech - v měsících únor, duben, červen, září a listopad, formou maximálně třítýdenního nepřetržitého pobytu v zařízení společnosti.

Okamžitá kapacita: 5 osobOS 2024

Termíny

Volná kapacita

5. 2. – 26. 2. 2024

 realizováno

8. 4. – 29. 4. 2024

realizováno

3. 6. – 24. 6. 2024

obsazeno

9. 9. – 30. 9. 2024

obsazeno

4. 11. – 25. 11. 2024

4 místaPodrobný popis realizace odlehčovací služby pobytové je uveden v záložce Pravidla poskytovaných služeb.