Služby poskytované společností ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. jsou spolufinancovány Středočeským krajem.Od ledna roku 2021 bude, nejen v Čáslavi, ale v celém ORP Čáslav, fungovat nová služba pro seniory a handicapované.


Přepravní služba Taxík Maxík není klasickou taxislužbou, kterou může využívat každý! Služba je výhradně určená pro osoby starší 65 let nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P, kteří žijí na území ORP Čáslav.

Pětimístný Ford Tourneo Connect v prodloužené verzi s výrazným nápisem Taxík Maxík začne zájemce vozit od 4. ledna 2021. Speciální taxík bude fungovat v pracovní dny od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod. Pokud bude narůstat zájem o zajištění přepravy v pozdějším čase nebo na víkendové dny, změna provozní doby bude podnětem k návrhu jejího rozšíření.

Zájemci o přepravní službu Taxík Maxík si budou moci službu objednat s předstihem, a to nejméně 24 hodin před plánovaným termínem přistavení automobilu na určené místo. Objednávky bude přijímat řidička/dispečerka na telefonním čísle 606 03 83 30.

Cena přepravní služby Taxík Maxík je stanovena v jednotné výši a to 8,- Kč / 1 km a osobu. Pokud bude zájemce doprovázet další osoba jako doprovod, bude tato doprovázející osoba rovněž povinna uhradit výše uvedenou cenu.

Nová služba je provozována společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., která díky svému dlouholetému působení poskytování sociálních služeb na území ORP Čáslav má profesionální zkušenosti s danou cílovou skupinou. Řidičem vozidla je zkušená pracovnice pečovatelské služby, velmi vstřícná a ochotná, pomůže každému při nástupu i výstupu z vozidla, se zájemcem se domluví na případné čekací době. Řidička neposkytuje osobní asistenci a doprovod. 

Vozidlo přepraví zájemce k lékaři, na úřady a jiné instituce, do nemocnice na různá vyšetření, ale i na společenské a kulturní akce. Maxík jezdí prostě ta, kam zájemce bude potřebovat nebo se bude těžko sám dostávat.
ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. - služby pro seniory a občany se zdravotním postižením

O založení společnosti bylo v souladu s ust. § 36 a násl. Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. rozhodnuto usnesením zastupitelstva Města Čáslavi č. 30/2004 ze dne 16. 6. 2004.

Společnost byla založena zakládací listinou a vznikla Usnesením o zapsání do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu 0, vložce číslo 364 dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí tj. dne 14. 4. 2005.

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. je registrována pod indentifikačním číslem: 272 26 751 Sídlo společnosti: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav.

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. je nástupnickou organizací Pečovatelské služby Čáslav.

Centrum společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.,
DPS Svatopluka Čecha, 441


Registrace společnosti

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. byla rozhodnutím (č.j. 11/57253-1/2007/Soc/Bor) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 2. 5. 2007.

Registrované služby

1. Pečovatelská služba terénní - služba poskytovaná v domácnosti uživatele služby a ambulantní - služba poskytovaná ve středisku osobní hygieny

identifikátor: 1094046

2. Denní stacionář - denní pobyt v zařízení společnosti

identifikátor: 8477167

3. Odlehčovací služba pobytová - max. třítýdenní pobyt v zařízení společnosti v měsících: únor, duben, červen, září, listopad

identifikátor: 3837595

Působnost společnosti

Společnost poskytuje služby obyvatelům (seniorům a občanům se zdravotním postižením) města Čáslavi.

Občanům, kteří nejsou obyvateli města Čáslavi, poskytuje společnost služby na základě smluv uzavřených mezi společností a danou obcí čáslavského regionu.

Společnost je oprávněna poskytnout služby občanům čáslavského regionu i v případě neuzavření smlouvy s danou obcí a to za podmínek stanovených organizačním řádem společnosti.

Společnost je oprávněna poskytovat služby v rámci vedlejší hospodářské činnosti, na základě příslušných živnostenských oprávnění (pedikúra,  kadeřnické úkony).

Poslání společnosti

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svých domovech i v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak uživatele svých služeb v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele.

Cíle společnosti vyplývající z poslání

1 . poskytovat podporu klientům společnosti v zájmu:

- udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy
- udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci zajištění chodu vlastní domácnosti

2. poskytovat podporu klientům společnosti při:

- obstarávání osobních záležitostí
- uplatňování práv a zájmů

3. poskytovat podporu klientům společnosti:

- v udržení sociálních kontaktů
- v začlenění do společnosti

Zásady poskytování sociálních služeb - principy

Služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, politickou příslušnost, náboženské vyznání klienta.
Služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení klienta.
Služba je poskytována s respektem k sexuální orientaci klienta.
Služba je poskytována týmem profesionálních pracovníků vybavených dovednostmi a znalostmi potřebnými pro poskytování kvalitních služeb.
Profesionální tým pracovníků respektuje a chrání důstojnost klienta.
Profesionální tým pracovníků předchází negativnímu hodnocení klientů, kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.
Profesionální tým pracovníků respektuje soukromí klienta.
Profesionální tým pracovníků respektuje klientovy nároky a přání, týkající se vlastního sociálního prostředí a jeho potřeb.
Profesionální tým pracovníků zachovává nestrannost k rodinným a ostatním soukromým vztahům klienta.


Cílová skupina - okruh osob, kterým jsou služby určeny

Pečovatelská služba terénní a ambulantní

Senior - občan, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Občan se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním - občan, kterému byl přiznán invalidní důchod a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Občan, který potřebuje v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Rodiny, ve kterých se narodilo 3 a více dětí v případě, že děti dosáhly min. jednoho roku věku a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba není určená osobám, které jsou soběstačné, nebo nedosáhli 1 roku věku. Služby nemohou být poskytnuty občanům, u kterých bylo diagnostikováno infekční onemocnění nebo onemocnění psychického rázu v nekompenzované formě.


Denní stacionář

Senior - občan, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Občan se zdravotním postižením - občan, kterému byl přiznán invalidní důchod a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb. Věková kategorie klientů: od 27 let

Služba není určená osobám, které jsou soběstačné a nevyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby nemohou být poskytnuty občanům, u kterých bylo diagnostikováno infekční onemocnění nebo onemocnění psychického rázu v nekompenzované formě.


Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena seniorům a občanům se zdravotním postižením od 27 let věku , kterým je poskytována nepřetržitá pomoc ze strany blízkých osob.

Služby nemohou být poskytnuty občanům, u kterých bylo diagnostikováno infekční onemocnění nebo onemocnění psychického rázu v nekompenzované formě.


Kde nás najdete?

Zobrazit na mapě

Rychlý dotaz / vzkaz

Ochrana osobních údajů