Pečovatelská služba

Poslání pečovatelské služby

Poskytnout pomoc a podporu v takové míře, aby klienti společnosti mohli setrvávat ve svém domácím prostředí, které oni sami považují za důstojné a přirozené.

Cílem služby

1.) Poskytovat klientovi přiměřenou míru podpory potřebnou pro zachování pocitu samostatnosti a nezávislosti, podporovat jejich sebevědomí a pocit sounáležitosti s veřejností (tj. poskytovat služby v rozsahu odpovídajícím reálným potřebám klientů, tzn. nepřepečovávat, tudíž nevytvářet návyk na sociální služby. Ctít zásadu „podpory“, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem (zásadní rozdíl mezi komerční a sociální službou).

2.) Poskytovat služby tak, aby bylo naplňováno poslání společnosti, tj. aby klienti společnosti, za předpokladu, že spadají do okruhu osob, kterým je služba určena, neukončovali smluvní vztah:

 • z důvodu nedostatečnosti služby
 • z důvodu nespokojenosti s poskytovanou službou


Cílová skupina

Služba je určena seniorům, občanům se zdravotním postižením, občanům s chronickým onemocněním, kteří potřebují pomoc dalších osob k tomu, aby mohli i přes své postižení či sociální problém setrvat ve svých domácnostech.

Služby společnosti může využít rodina s dítětem/dětmi, nebo rodiny pečující o trojčata, čtyřčata (a více), a to od narození do čtyř let věku. Jedná se o podporu poskytovanou rodičům při zajištění chodu domácnosti, dále se jedná o pomoc při zajištění doprovodu dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět.

Pečovatelská služba není určena občanům, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou péči.


Doba poskytování služby

Terénní (v domácnostech)

Po - Ne 7.00 hod. - 22.00 hod.

Ambulantní (SOH)

Po - Pá 7.00 hod. - 15.30 hod.


Pečovatelská služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.

Uzavírání smlouvy

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření, při kterém se zástupce společnosti a klient (nebo jeho právní zástupce) domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah a způsob poskytování služby, způsob platby, hodinu návštěv pečovatelek apod.), po vzhájemné dohodě stanoví cíl spolupráce (tj. v čem konkrétně může služba klientovi pomoci, v čem konkrétně bude služba klienta podporovat).

 • Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou
 • Smlouva je uzavírána na dobu určitou, je – li důvodem k uzavření smlouvy stav „rekonvalescence“ žadatele (stav „uzdravování“, kdy dochází k postupnému zlepšení zdravotního stavu a klient již nebude potřebovat pomoc a podporu služby).

Pečovatelská služba je služba poskytována v domácnosti klienta, v předem dohodnutém rozsahu úkonů a v předem dohodnutém čase, dle stanoveného individuálního plánu.

Individuální plán sestavuje klient v součinnosti s určeným (klíčovým) pracovníkem společnosti. Určený pracovník spolu s klientem při pravidelných návštěvách hodnotí, zda služba splňuje jeho očekávání, zda mu skutečně přináší pomoc a podporu, kterou od služeb očekává.

Upozornění: v případě, že klient v domluveném čase nereaguje např. na zvonění pečovatelky, či nelze použít svěřený klíč (byt uzamčen z vnitřní strany - klíče v zámku ) je pracovník společnosti oprávněn, z důvodu podpory bezpečí klienta, včasného zajištění první pomoci apod., přivolat pomoc (příslušníky policie, rychlou záchrannou službu, hasiče).

Z tohoto důvodu je nutné, aby klient hlásil svou nepřítomnost v domácnosti předem, aby nedocházelo ke "zneužívání " služeb zdravotnictví, policie a hasičů, rovněž aby se zamezilo ke škodám na majetku klienta - poškozený zámek při násilném vstupu do domácnosti.

Nicméně, pracovník společnosti je povínen pokusit se před přivoláním pomoci zajistit informace o možném pohybu klienta (např. telefonicky ověřit, jestli není klient hospitalizován, na návštěvě u blízkých osob, apod.)

Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb

Z podnětu klienta je smlouva o poskytování služeb ukončena kdykoliv, bez udání důvodů.

Z podnětu poskytovatele pouze v případech uvedených ve smlouvě ve čl. č. 6 .

Ukončení smlouvy:

 • Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že uživatel nevyužije služeb po dobu delší než tři měsíce.
 • Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že uživatel v daném termínu nezaplatí úhradu stanovenou touto smlouvou za poskytované služby.
 • Dále z důvodu uplynutí doby, v případě že se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu určitou.
 • Výpovědní lhůta pro případ výpovědi dle čl. 6 smlouvy o poskytování pečovatelských služeb činí 10 pracovních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď druhé straně doručena (ukončení ze strany poskytovatele).
 • Smlouva je ukončena písemně podepsáním dohody o ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb - protokolu o vzájemném vyrovnání pohledávek.

Úhrada - platba za poskytované služby

 • Výše úhrad je stanovena dle vyhl. MPSV ČR č. 505/2006, která stanoví maximální možnou hodinovou sazbu za poskytovanou službu

Pečovatelská služba poskytovaná bez úhrady (zdarma), dle § 75 odst. 2:


 • rodinám, ve kterých se narodily současně tři a více dětí

 • účastníkům odboje (pozůstalým manželům a manželkám, starším 70 let)

 • osobám, které jsou účastny rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb. (pozůstalým manželům a manželkám, starším 70 let)

 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zák. č. 78/1991 sb. a další, (pozůstalým manželům a manželkám, starším 70 let)

 Pečovatelská služba poskytovaná za sníženou úhradu, tj. 135,- Kč/hod.:


 • Snížená úhrada je účtována klientovi v případě, že časový rozsah poskytované služby přesáhne v součtu 80 hodin za měsíc.

 • V případě, že klient čerpá služby od dvou a více terénních pečovatelských služeb, jsou hodiny poskytnuté péče sčítány.

   

  V případě, že klient požaduje slevu sazby za hodinu péče, je povinen skutečnost čerpaných hodin u jiného poskytovatele terénní pečovatelské služby prokázat a nahlásit zástupci společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. do 5. dne následujícího měsíce. Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. do 5. dne následujícího měsíce vystaví klientovi potvrzení o počtu čerpaných hodin služby v daném měsíci.

 • Úhrady za služby jsou stanoveny v ceníku služeb, který byl schválen správní radou společnosti, dne 28. 6. 2023, s platností od 1. 9. 2023.
 • Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby včetně času nezbytného k zajištění úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 • Úhrady za pečovatelské služby jsou prováděny se zpětnou platností po uplynutí daného kalendářního měsíce, v průběhu prvních 14 dnů následujícího kalendářního měsíce.
 • Klient má v domácnosti k dispozici Evidenční list, nebo "notýsek", který slouží klientovi (či pečující osobě) ke kontrole zaznamenávaných realizovaných úkonů, včetně evidence času spotřebovaného k jeho realizaci.
 • Konkrétní způsob platby je sjednán ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby.

Klient volí z následujících možností:

1. V hotovosti oproti dokladu

2. Na základě dokladu převodem na účet společnosti

3. Poštovní poukázkou

Upozornění:v případě, že klient odmítne nahlášenou službu po příchodu pečovatelky, event. není v domluvený čas ve své domácnosti, uhradí čas spotřebovaný "cestou - dojitím" pečovatelky do domácnosti a zpět.

V případě, ze klient není v dohodnutý čas přítomen ve své domácnosti z důvodu např. neplánované hospitalizace nebo z jiných vážných rodinných důvodů (např. řešení akutních problémů blízkých osob, řešení akutního problému s chodem domácnosti), úhrada není stanovena.