Denní stacionář

Poslání služby denní stacionář

Posláním služby denní stacionář je prodloužení pobytu klientů v jejich domácím prostředí a to i v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje v průběhu dne vysokou míru podpory a pomoci druhých osob.

Cíl služby

Stanovení cílů a jejich následné hodnocení v daném období je proces, který sledováním a hodnocením poskytované služby podporuje zkvalitňování služby a současně předkládá „východiska“ pro koncepční činnost směřující k rozvoji služby.

1. vytvořit podmínky k pobytu srovnatelné s domácím prostředím

2. nabídnout klientovi denního stacionáře zajímavé a důstojné aktivity tak, aby byla podpořena jejich samostatnost a nezávislost

3. ctít zásadu podpory, tzn. poskytovat služby v součinnosti s klientem


Smlouva o poskytování služby denní stacionář

Služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy mezi společností a žadatelem o službu.

Smlouva je uzavřena na základě žádosti a provedeného sociální šetření, jehož součástí je proces "vyjednávání" o službě (vzájemné informování ve smyslu potřeb a očekávání žadatele o službu na straně jedné, o poslání, cílech, rozsahu a způsobu poskytování služeb na straně druhé).

Smlouva je uzavírána na dobu určitou nebo neurčitou, dle potřeb klienta.

Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb:

 • z podnětu klienta je smlouva o poskytování služeb ukončena kdykoliv, bez udání důvodů,
 • z podnětu poskytovatele pouze ze zákonných důvodu, viz. pravidla poskytovaných služeb.

Rozsah poskytovaných služeb - základní činnosti dle §46, zák. o sociálních službách, č. 108/2006 Sb. v pl.zn.:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • výchovné, vdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úkony poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti, tj. bez smlouvy o poskytování sociálních služeb:

 • pedikúra,
 • kadeřnické úkony

Služby poskytované bez úhrady:

 • bezplatné základní sociální poradenství.


Úhrada za poskytované služby:

Služba denní stacionář je poskytována za úhradu stanovenou dle ceníku služeb, který byl schválen správní radou společnosti.

Výše úhrad za poskytovanoé služby byla stanovena v souladu s příl. č. 1 k vyhl. MPSV ČR č. 505/2006 Sb. v pl. zn.

Podrobný rozpis úhrad za konkrétní úkony, viz.Ceník.

Časová dostupnost a kapacity služby

Provozní doba denního stacionáře:    pondělí až pátek:  7. 00 hod. až 15.30 hod.

Okamžitá kapacita:  12 osob


Podrobný popis realizace služby denní stacionář je uveden v záložce Pravidla poskytovaných služeb.