Pravidla poskytování pečovatelské služby

1. Pečovatelská služba terénní

2. Pečovatelská služba ambulantní


Pečovatelská služba terénní

 • Služba poskytovaná v domácnosti.
 • Pravidla poskytování pečovatelské služby terénní i ambulantní byla stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy a byla schválena správní radou společnosti.
 • Klienti společnosti jsou s pravidly seznamováni v průběhu jednání o službě, v rámci sociálního šetření. Svůj souhlas s obsahem pravidel a jejich závaznost stvrzují podpisem smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Rozsah poskytovaných služeb v domácnosti klienta

Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při přípravě stravy a podání stravy

 • Jedná se o přípravu jednoduchých jídel z vlastních surovin klienta, např. svačina či přesnídávka, klasické obědové menu nelze vzhledem k časové náročnosti připravovat v domácích podmínkách.
 • Podáním stravy se rozumí servírování, eventuálně podpora při konzumaci jídel.

Pomoc při osobní hygieně - pomoc při oblékaní a svlékání

 • Služba pomoc při osobní hygieně a pomoc při oblékání a svlékání obsahuje pomoc při koupeli nebo sprchování v domácnosti, pomoc při základní péči o vlasy (mytí) a nehty (stříhání), včetně pomoci při použití WC v domácnosti.
 • Úkon je vyznačen v notýsku klienta s vyznačením času stráveného v domácnosti klienta.
 • Hygiena je prováděna dle potřeb klienta, postup úkonu je stanoven v individuálním plánu.

Podpora při pohybu v domácnosti

 • Služba je poskytována v rámci úkonu pomoc při prostorové orientaci - samostatném pohybu v domácnosti.
 • Je poskytována v dohodnutém čase. Pečovatelka tráví čas v domácnosti klienta. Cílem této služby je zajistit klientovo bezpečí v určité domluvené hodině, např. doprovod po vnitřních prostorách, na toaletu apod.
 • Úkon je vyznačen v notýsku klienta s vyznačením času stráveného v domácnosti.
 • Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu: pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Pomoc a podpora při zajištění stravy

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Jedná se o ohřev a servírování stravy nebo přípravu jednoduchých jídel z vlastních surovin klienta, např. svačina či přesnídávka, klasické obědové menu nelze vzhledem k časové náročnosti připravovoat v domácích podmínkách.

Dovážka obědů

 • Obědy dováží společnost pouze klientům, kteří vzhledem ke snížené úrovni zachovaných schopností a dovedností nemohou využívat služby komerčních stravovacích agentur. Např. nejsou schopni si jídlo ohřát a naservírovat, potřebují dopomoc při konzumaci jídla.
 • Obědy jsou klientům společnosti dováženy v pracovních dnech.
 • Ve dnech pracovního klidu jsou klientům obědy dodávány pouze v případě, kdy stravování nemůže zajistit blízká osoba.
 • Dodavatelem obědů je Střední zemědělská škola v Čáslavi, Domov důchodců v Čáslavi.
 • Společnost zprostředkovává dovážku diabetických obědů – Domov důchodců Čáslav.
 • Obědy jsou rozváženy v čase od 10.30 hod do 13.30 hod.
 • Konkrétní hodina dovážky obědů je stanovena při sestavování individuálního plánu služby klienta společnosti.
 • Oběd je předáván osobním kontaktem, není možné nechávat termonosič např. u branky či vchodu do domu.
 • Objednání dovážky obědů po přerušení služby (např. ukončení hospitalizace), je nutné ohlásit dva dny předem.
 • Přerušení dovážky obědů je nutné ohlásit dva dny předem, jinak hodnota obědů propadá ve prospěch dodavatele obědů.
 • Úhrada za dovážku obědů je prováděna se zpětnou platností po uplynutí daného kalendářního měsíce, v průběhu prvních 14 dnů následujícího kalendářního měsíce.
 • Klient provádí platbu v hotovosti prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence, převodem na účet společnosti, nebo poukázkou.
 • Na platbu je klient upozorněn předem.
 • Hodnota obědů se vybírá předem v druhé polovině kalendářního měsíce na následující kalendářní měsíc nebo průběžně, dle ohlášení objednávky obědů od klientů.
 • Klient provádí platbu v hotovosti prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence, na platbu je upozorněn předem (úhrada dodavateli obědů).
 • Přeplatky za neodebrané obědy se vracejí klientovi prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti dokladu podepsaného klientem po uplynutí daného kalendářního měsíce, v průběhu prvních 14 dnů následujícího kalendářního měsíce.
 • Úhrady, placení hodnoty obědů a vracení přeplatků za neodebrané obědy mohou provádět za klienta po dohodě rodinní příslušníci nebo další osoby a to hotově nebo zálohou.
 • Obědy se dováží v nerezových jídlonosičích v termoobalu (komplet), které jsou majetkem společnosti.
 • Zapůjčení jídlonosiče i termoobalu je zahrnuta v úhradě za dovážku obědů.

Pomoc a podpora při chodu domácnosti

Společnost nenahrazuje činnost komerčních úklidových firem. V rámci svých služeb nabízí pomoc a podporu při běžném úklidu domácnosti tzn., sociální pracovnice v rámci jednání se zájemcem o službu vyjednává rozsah úklidu, definuje míru podpory (co udělá pracovník, co klient, co společně). V případě velkých úklidů (např. po malování) a sezonních úklidů poskytne společnost podporu v zajištění komerčních firem.

Běžný úklid domácnosti

 • Úklid provádí pečovatelka v součinnosti s klientem, tzn., pečovatelka vykonává ty práce, které jsou již pro klienta fyzicky namáhavé.
 • Pracovník společnosti pomáhá s údržbou prostor, které klient aktuálně obývá. Úklidové prostředky poskytne klient.
 • Provedení úklidu je zaznamenáno v notýsku, klient stvrzuje podpisem (je-li schopen se podepsat) rozsah úklidu a čas, který pečovatelka strávila v domácnosti.
 • Mytí oken a provádění běžného - většího úklidu (včetně mytí společných prostor) zajišťuje pracovník společnosti pouze v případě, je-li součástí běžného úklidu. V ostatních případech nabízí sociální pracovník komerční služby úklidových agentur, viz. jarní úklid.
 • Pro zajištění nárazových úklidů např. velkého jarního úklidu, nabízí sociální pracovník komerční služby úklidových agentur, které na přání klienta zprostředkuje vedoucí pracovník společnosti.

Praní a žehlení prádla v domácnosti

 • Je posuzováno jako úklid v domácnosti (minutový sazebník). Pracovník dbá pokynů klienta, udržuje jeho návyky. S dodržením všech zásad poskytování služby (např. respekt k důstojnosti) v odůvodněných případech (např. při splnění pokynů klienta by mohlo dojít k poškození prádla) motivuje klienta ke změně postupů nebo např. zakoupení jiného, vhodnějšího pracího prostředku.
 • V domácnosti je prádlo klientů práno v "domácích" pračkách. Klient je  povinnen udržovat pračku v provozně způsobilém stavu. Pracovník má právo odmítnout manipulaci s pračnou v případě, že má podezření na technickou závadu. V tomto případě nabídne praní prádla v komerční prádelně nebo v SOH.
 • Požadavek na ruční praní - tento úkon je dohodnut pouze pro oděvy, které si vyžadují ruční praní, event., pokud se jedná o výjimečnou situaci, např. vyprání konkrétního kusu oděvu, který klient chce použít.
 • Podmínky praní prádla v domácnosti je konkretizováno v IP klienta.

Běžné nákupy - pochůzky

V zájmu podpory zachování schopností klienta a v zájmu podpory začleňování klienta do společnosti, společnost preferuje službu "doprovodu klienta na nákup". V tomto případě se jedná o úkon - doprovod.

 • Pracovník společnosti provádí nákupy dle objednávky klienta. Klientova objednávka je zaznamenána do osobního deníčku klienta.
 • Finanční zálohy na nákupy a platby klientů jsou evidovány v deníčku nákupů a stvrzeny podpisem klienta a pracovníka společnosti.
 • Provedené úkony služby v domácnosti klientů jsou jednotlivě evidovány v deníčcích klientů a stvrzeny podpisem klientů.
 • Vyúčtování nákupů je provedeno v deníčku nákupů po položkách, dokladováno účtenkou a stvrzeno podpisem klienta.
 • Deníček nákupů přebírá pracovník při ranním harmonogramu a odevzdává po ukončení směny odpovědnému pracovníku společnosti.
 • Nákup je možné objednat při návštěvě pečovatelky v domácnosti, nebo telefonicky, či e-mailem, vždy na následující den.
 • Četnost nákupů je stanovena v individuálním plánu klienta.
 • Vzhledem k úspoře času stráveného na nákupech, preferuje společnost prodejce, kde je možné pořídit nákup i většího rozsahu na jednom místě např. markety Billa, Penny, Lidl, Kaufland.
 • Pochůzky – služba pochůzky pomáhá klientovi např. zajistit nezbytné léky, zaplatit poštovní složenky, donést prádlo do SOH a po vyprání zpět  do domácnosti, apod.
 • Pochůzky jsou evidovány v deníčku, četnost pochůzek se řídí dle klientových potřeb.

Topení v kamnech včetně donášky a přípavy topiva, údržba topných zařízení

 • K poskytování výše jmenovaného úkonu dochází velmi zřídka, obvykle se jedná o domácnosti klientů žijících a venkově. Společnost úkon neodmítá, nicméně v rámci jednání se zájemcem o službu hledá i další řešení zajištění daných potřeb, jako např. jiné zajištění topení (např. v nočních hodinách) až po nabídku jíného  způsobu bydlení (např. výhledově byt zvláštního určení v DPS).
 • Konkrétní rozsah podpory je dohodnut v rámci jednání - uveden v IP. Na straně klienta je povinnost (s pomocí služby) zajistit vhodné topení, pracovník připraví topivo - přemístí ke kamnům, naštípe dříví apod. Pomůže sjednat tuto pomoc z jiných zdrojů - např. jednání na obci.
 • Údržba topných zařízení - jedná se o běžnou (uživatelskou) údržbu kamen, nikoliv o její opravy. Klient je povinen udržovat kamna ve stavu bezpečného provozu, v případě, že tomu tak není, nabídne pracovník pomoc v zajištění vhodné údržby - opravy apod.
 • V případě zajištění donášky vody zajistí klient vhodné nádoby, pokud jimi nedisponuje, služba nabídne pomoc v jejich zajištění.
 • Výše uvedené je dohodnuto s detailním popisem konkrétních podmínek a způsobu realizace v IP.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovod

 • Služba doprovodu je poskytována v rámci úkonu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jedná se o doprovod např. k lékaři, na úřad a podobně. Je možné požádat i o doprovod např. do klubu nebo na setkání s přáteli, v případě, že tuto podporu klient potřebuje z důvodu např. částečné mobility.
 • Doprovod je poskytován na základě objednávky klienta v předem dohodnutém čase.
 • Úkon je vyznačen v deníčku klienta s vyznačením času stráveného doprovodem.
 • Klient hradí skutečný čas pracovníka strávený doprovodem.

__________________________________________________________________________________________________________________
Pečovatelská služba ambulantní

Služba poskystovaná ve střtedisku osobní hygieny

Cílem je poskytnutí pomoci seniorům a občanům se zdravotním postižením při úkonech osobní hygieny a současně tak uživatele služeb podporovat v zachování osobní důstojnosti a upevnění sebevědomí.

Služba je určena seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny (např. koupel, mytí hlavy, dovoz do zařízení a zpět) a jejichž domácí podmínky jsou vzhledem k míře jejich zachovaných fyzických schopností nevhodné.

Pečovatelská služba ambulantní doplňuje pečovatelskou službu terénní tím, že poskytuje klientům možnost využít k osobní hygieně pomoc a podporu v bezbariérových prostorách středisek osobní hygieny.

Rozsah služeb poskytovaných ve středisku osobní hygieny

 • koupel nebo sprcha s asistencí (bezbariérová koupelna)
 • doprovod (dovoz) do zařízení a zpět
 • praní prádla

Způsob praní prádla

 • Prádlo (osobní i ložní) klientů je práno v automatických pračkách. Prací prostředky klient dodává vlastní (vlastní výběr druhů pracích prostředků), na žádost klienta, v rámci služby donáška nákupů, je možné prací prostředky zakoupit pracovníky společnosti.
 • Prádlo klientů je při předání zváženo a sepsáno.
 • V případě potřeby zajistí společnost odvoz prádla do střediska osobní hygieny a dovoz vypraného prádla do domácnosti.
 • Prádlo ve střediscích osobní hygieny je přijímáno na základě soupisu v deníku evidence přijatého a vydaného prádla.
 • Množství prádla je uváděno v kg – na jednotlivých SOH je k dispozici mincíř k vážení prádla.
 • Součástí záznamu je i evidence přijatého prášku na praní (antistatických prostředků a škrobu), jeho množství a druh, je-li určen.
 • Soupis prádla, pracích a jiných prostředků potvrdí klient i odpovědný pracovník svým podpisem.

Výdej prádla

 • Vyprané a vyžehlené prádlo je klientům předáváno na základě soupisu vyhotoveného při příjmu prádla.
 • Součásti záznamu předání prádla je i evidence použitých pracích prostředků – vrácení nepoužitých prostředků nebo jejich evidence v deníku „evidence pracích prostředků“, je-li prací prostředek uložen v SOH.
 • Záznam o výdeji prádla potvrdí klient i předávající pracovník svým podpisem.

Způsob úhrady za praní a žehlení prádla

 • Úhrada za úkon (praní a žehlení prádla) je provedena na místě při předání prádla v hotovosti, oproti stvrzence a zápisu v pokladní knize.

Koupel – sprcha ve středisku osobní hygieny

Služby ve střediscích osobní hygieny jsou prováděny na objednávku – četnost úkonu, způsob komunikace (např. objednávky), způsob provedení úkonu včetně míry podpory, je uveden v individuálním plánu klienta.

Ve střediscích osobní hygieny je k dispozici vana a sprcha.

 • ve středisku osobní hygieny v centru společnosti (Svatopluka Čecha 441, Čáslav) je k dispozici polohovací vana se zvedací židlí, která umožní koupel ve vaně i klientům se sníženou mobilitou
 • středisko DPS Dolní Bučice - sprcha

Klientovi je při koupeli věnována individuální péče, pracovníci společnosti chrání soukromí klientů při hygieně, kladou důraz na respekt k intimitě klienta.

Úklid koupelny (desinfekce vany a sprchy) je prováděn po každém použití, dle hygienického řádu, schváleného okresním hygienikem.

Hygienické potřeby používá klient vlastní.

Úkon je vyznačen v notýsku klienta s vyzvačením času stráveného ve středisku osobní hygieny.

Další služby poskytované ve středisku osobní hygieny - služby poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti

Níže uvedené služby jsou poskytovány pouze seniorům, občanům se zdravotním postižením a klientům společnosti:

 • pedikúra
 • kadeřnické služby

Další poskytované služby

Poskytování základního bezplatného sociálního poradenství, v rámci kterého pracovník společnosti informuje klienta např.:

 • o možnosti využití finančního příspěvku na péči
 • o možnostech využití vhodných kompenzačních pomůcek

Adresy pro podání stížností

ANIMA ČÁSLAV o.p.s.

Mgr. Markéta Dvořáková, ředitelka: 327 313 039, 725 023 322

Bc. Jitka Šandová, zást. ředitelky: 327 312 678, 720 328 072

Kamila Jelínková, DiS., sociální pracovnice: 327 312 678, 723 637 544

Pracovní den: od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Městský úřad Čáslav

Ing. Martin Ronovský, DiS. (člen správní rady, tajenmík MěÚ)  327 300 204

Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

 • V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem a způsobem řešení Vaší stížnosti můžete se dále svou stížnost adresovat na:

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami
Náměstí T.G. Masaryka 145, telefon: 950 156 301
261 01 Příbram 1

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno, telefon: 542 542 111

 • Stížnost můžete podat na kterékoliv uvedené adrese, dle svého rozhodnutí.
 • Další informace můžete žádat na výše uvedených telefonních číslech.

Kontakty společnosti

Adresa: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav

Centrum společnosti - kancelář: 327 312 678, 327 313 039

Ředitelka společnosti, Mgr. Markéta Dvořáková: 725 023 322

Zástupkyně ředitelky, Bc. Jitka Šandová: 720 328 072

Sociální pracovnice, Kamila Jelínková, DiS.: 723 637 544

E-mail: anima.caslav@centrum.cz

Adresa webové stránky: www.anima-pecovatelska-sluzba.cz