Pravidla poskytování služeb Denního stacionáře

Pravidla poskytování služby denní stacionář byla stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy a byla schválena správní radou společnosti.

Klienti společnosti jsou s pravidly seznamováni v průběhu jednání o službě, v rámci sociálního šetření. Svůj souhlas s obsahem pravidel a jejich závaznost stvrzují podpisem smlouvy o poskytování služby denní stacionář.

Poslání služby

Posláním služby je prodloužení pobytu klientů v jejich domácím prostředí, a to i  v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje v průběhu dne vysokou míru podpory a pomoci druhých osob.

Cíl služby

Cílem služby denní stacionář je vytvořit podmínky pobytu srovnatelné s domácím prostředím, nabídnout klientům stacionáře zajímavé a důstojné aktivity tak, aby byla podpořena jejich samostatnost a nezávislost, aby byla udržována úroveň zachovaných schopností a dovedností.

 • Služba je určena občanům, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně, ale rodina nebo osoba blízká je schopna poskytnout částečnou pomoc v jejich domácím prostředí.
 • Služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., dle individuálního plánu klienta.

Uzavírání smlouvy

 • Uzavření smlouvy předchází sociální šetření (jednání se zájemcem o službu), při kterém se zástupce společnosti a klient (nebo jeho právní zástupce) domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah úkonů, způsob platby, hodinu příjezdu a odjezdu ze stacionáře apod.).

Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb

 • Z podnětu klienta je smlouva o poskytování služeb ukončena kdykoliv, bez udání důvodů.
 • Z podnětu poskytovatele pouze v případech uvedených ve smlouvě ve čl. č. 7.

Ukončení smlouvy

 • Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že uživatel nevyužije služeb po dobu delší než 90 dnů.
 • Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že uživatel v daném termínu nezaplatí úhradu stanovenou touto smlouvou za poskytované služby.
 • Dále z důvodu uplynutí doby, v případě že se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu určitou.
 • Výpovědní lhůta pro případ výpovědi dle čl. 7 smlouvy o poslytování sociálních služeb činí 10 pracovních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď druhé straně doručena.
 • Smlouva je ukončena písemně podepsáním dohody o ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb a protokolu o vzájemném vyrovnání pohledávek.

Individuální plán

 • Pomoc a podpora v denním stacionáři je klientovi posktována dle individuálního plánu.
 • Individuální plán sestavuje klient v součinnosti s určeným (klíčovým) pracovníkem společnosti. Určený pracovník spolu s klientem při společné diskuzi pravidelně hodnotí, zda služba splňuje jeho očekávání, zda mu skutečně přináší pomoc a podporu, kterou od služeb očekává.
 • V denním stacionáři je klientovi poskytována podpora a pomoc při úkonech sebeobsluhy, osobní hygieny, stravování, ve zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora a pomoc při zajišťování práv a zájmů (např. doprovod na jednání, dovoz a doprovod k lékaři apod.), aktivizační služby (společenské hry, TV, video, lehké RHB cvičení, ruční práce…).

Provozní doba denního stacionáře

od pondělí do pátku 7.00 hod. – 15.30 hod.

v případě aktuální potřeby do 18.00 hod.

Prostory denního stacionáře

 • V denním stacionáři jsou uživatelům k dispozici tři třílůžkové a dvě dvoulůžkové odpočívárny, jídelna a společenská místnost, dále bezbariérová koupelna a WC, které jsou součástí související ambulantní pečovatelské služby. K aktuní potřebě je k dispozici tzv. pohotovostí WC, které je součástí prostor denního stacionáře. V období, mimo provoz odlehčovací slsužby pobytové je možné použít WC, které je součástí pokoje odlehčovací služby.
 • V případě zájmu je uživatelům přístupná přilehlá zahrada.
 • Maximální kapacita denního stacionáře: 12 osob

Stravování

 • Společnost zajišťuje dovážku obědů do zařízení, servírovány jsou v jídelně denního stacionáře. Dodavatelem obědů je Domov důchodců v Čáslavi.
 • Přerušení (odhlášení) dovážky obědů je nutné ohlásit dva dny předem, jinak hodnota obědů propadá ve prospěch dodavatele obědů.
 • Obnovení (objednání) dovážky obědů po přerušení služby (např. ukončení hospitalizace), je nutné nahlásit dva dny předem.
 • Snídaně a svačiny připravuje personál denního stacionáře, individuálně, dle přání klientů, z vlastních potravin klienta.

Nákupy

Služba nákupy je klientům poskytována v rámci terénní pečovatelské služby.

Úkony osobní hygieny

 • Klientům je k dispozici bezbariérová koupelna střediska osobní hygieny (vybavena polohovací vanou se zvedákem, kterým je zajištěn bezpečný přesun klienta do vany).
 • Pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny poskytnou pracovníci denního stacionáře, dle individuálních plánů klientů.
 • Hygienické prostředky (mýdlo, šampon apod.) používá klient vlastní, v případě potřeby je možné použít prostředky zařízení.
 • Klientovi je při koupeli věnována individuální péče, pracovníci společnosti chrání soukromí klientů při hygieně, kladou důraz na respekt k intimitě klienta.
 • Úklid koupelny (desinfekce vany a sprchy) je prováděn po každém použití, dle hygienického řádu, schváleného okresním hygienikem.

Léky

Užívá-li klient pravidelně léky, je nutné, aby denní medikace měl připraveny v dávkovači. Personál dávkování léků nezajišťuje.

Podpora personálu

Během dne, po celou dobu pobytu, se klientům věnují pracovníci společnosti. Poskytují pomoc a podporu dle stanoveného individuálního plánu.

Podmínky pobytu v denním stacionáři

Harmonogram denních činností

 • 7.00 – 8.00 doprovod klientů dle denního harmonogramu (v rámci pečovatelské služby terénní)
 • 8.00 – 8.30 snídaně – svačina
 • 8.30 - 11.30 denní program dle individuálního plánu
 • 11.30 – 12.30 oběd
 • 12.30 – 14.30 denní program dle individuálního plánu

Konkrétní harmonogram denních činností klientů je dán individuálním plánem. Hodina stravování je přizpůsobena klientových potřebám (uvedeno v individuálním plánu).

Evidence objednávek nákupů (zálohy, vyúčtování)

 • nákupy jsou poskytovány v rámci terénní pečovatelské služby
 • objednávky nákupů klientů jsou evidovány v deníčku nákupů
 • finanční zálohy na nákupy a platby klientů jsou evidovány v deníčku nákupů a stvrzeny podpisem klienta a pracovníka společnosti
 • vyúčtování nákupů je provedeno v deníčku nákupů po položkách, dokladováno účtenkou a stvrzeno podpisem klienta
 • deníček nákupů zůstává  v úschově v kanceláři společnosti u sociální pracovnice


Denní program – aktivizační činnosti

Skupinové aktivizační činnosti:

 • jednoduché pohybové cvičení
 • předčítání
 • sledování TV, videa
 • tvořivé činnosti (ruční práce, zaměřené tematicky, obvykle dle ročního období), zhotovování dekorativních nebo dárkových předmětů
 • společenské hry
 • poslech hudby
 • pobyt v parku
 • účast na společných procházkách

Klienty denního stacionáře navštěvuje pan farář, a to dle jeho časových možností (mim. 1 x za měsíc).

Individuální aktivizační činnosti

Sestavuje klíčový pracovník ve spolupráci s klientem, dle jeho potřeb, možností a zájmu - individuální plán (např. jednoduchá logopedická cvičení, pohybové cvičení dle doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta, apod.).

Individuální aktivizační činnosti směřují k udržení či zlepšení zachovaných fyzických i psychických schopností.

Odchod - odjezd z denního stacionáře

Odvoz klientů je zajištěn vozy společnosti, a to prostřednictvím pečovatelské služby. V případě možnosti prostřednictvím příbuzných či blízkých osob, v dohodnutou hodinu.

Obvyklá doba odjezdu je mezi 14.30 hod. až 15.00 hod.

V případě nutnosti mohou klienti využít služeb denního stacionáře až do 18.00 hod.

Co klient potřebuje do denního stacionáře

 • pohodlné domácí oblečení a obuv
 • léky, které užívá
 • osobní věci, které v průběhu dne potřebuje - brýle, hygienické potřeby, knihu apod.

Popis úkonů a způsob stanovení výše úhrad, evidence úhrad (součást pravidel i metodiky DS)

Pokud poskytování níže uvedených úkonů (včetně času spotřebovaného k jejich zajištění) nebude trvat celou hodinu, výše úhrady bude poměrně krácena (např. úkon soobní hygieny - 1 hod. podpory 135,- Kč, úkon trvá 30 min. úhrada bude činit 68,- Kč):

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu → 135 Kč/1 hod.

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně použití speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem o službu (s pečující osobou) a uveden je v IP klienta (při zahájení poskytování služby), upřesňován je v průběhu pobytu klienta v denním stacionáři, dle realizované podpory - evidován v listu evidence úkonů.

Pomoc při samostatném pohybu ve vniřním prostoru →11,- Kč/1 hod.

Tento úkon představuje pomoc klientovi se sníženou úrovní mobility při pohybu "po zařízení", je realizován dle potřeb klienta, které jsou definovány v IP, současně je stanoven odhad spotřebovaného času a to dle  naplánovaných aktivit - denního harmonogramu klienta - realizovaná podpora je evidována v listu evidence úkonů

 • Pomoc při prostorové orientaci →11 Kč/1 hod.

Úkon, který představuje pozornost pečovatelek věnovanou klientům mimo realizaci plánovaných činností - např. dohled při odpočinku (poledním spánku), apod. - je účtován paušální částkou, pro výpočet je použit obvyklý harmonogram dne, tj.: odpolední odpočinek - 2 hod. = 22,- Kč (1 hod = 130,- Kč/12 klienty - tj. kapacita denního stacionáře* 2 hod.)

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití→ 135 Kč/1 hod.

Úkon představuje pomoc při konzumaci jídla, individuální odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem o službu (s pečující osobou) a uveden je v IP klienta (při zahájení pobytu v denním stacionáři), upřesňován je v průběhu pobytu klienta dle realizované podpory - evidován v listu evidence úkonů

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu → 135,- Kč/1 hod.

Jedná se o hygienu v průběhu dne, odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem o službu (s pečující osobou) a uveden je v IP klienta (při zahájení pobytu v denním stacionáři), upřesňován je v průběhu pobytu klienta v denním stacionáři, dle realizované podpory - evidován v listu evidence úkonů:

 • Celkovou hygienu - koupel nebo sprcha v zařízení ambulantní služby.
 • Hygienu v průběhu dne.
 • Základní péči o vlasy (mytí a vysušení) a nehty (stříhání nehtů).
 • Pomoc při použití WC.
 • Poskytnutí stravy: 95,- Kč/dovoz oběda (1 porce), včetně provozních nákladů.
 • Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti → 70,- Kč, 115 Kč/1 hod.

Jedná se o pomoc a podporu poskytovanou klientovi při realizaci jeho denního harmonogramu - náplň a využití času během dne, obvykle se jedná o zájmovou činnost - individuální a skupinová:

 • individuální - např. individuální procházka, individuální čtení apod. - odhad časové dotace je stanoven v IP, evidován dle skutečné realizace → 115,- Kč/1 hod.
 • skupinová - společné čtení, společné paměťové cvičení apod. → 70,- Kč/1 hod.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím → 135,- Kč/1 hod. (pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob).

Jedná se o doprovod klienta z domácnosti do zařízení (tento úkon je zajištěn prostřednictvím pečovatelské služby v rámci úkonu - doprovod)Jedná se o pomoc a podporu poskytovanou klientovi např. v případě zajištění lékařské péče, v případě nutné návštěvy úřadů apod. Jedná se o podporu poskytovanou klientovi např. při realizaci návštěv blízkých osob apod. Spotřebovaný čas pracovníka je evidován dle realizované podpory v listu evidence úkonů.

Úkon uplatňování práv klienta se promítá do celého průběhu realizované služby, zobrazuje se v přístupu pracovníka ke klientovi,  v respektu k zásadám poskytované služby, v respektu ke klientovým potřebám, jeho individualitě a důstojnosti.

Adresy pro podání stížností

ANIMA ČÁSLAV o.p.s.

Mgr. Markéta Dvořáková, ředitelka: 327 313 039, 725 023 322

Jana Horáková, zást. ředitelky: 327 312 678, 720 328 072

Kamila Jelínková, DiS., sociální pracovnice: 327 312 678, 723 637 544

Pracovní den: od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Městský úřad Čáslav

Ing. Martin Ronovský, DiS. (člen správní rady, tajenmík MěÚ)  327 300 204

Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

 • V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem a způsobem řešení Vaší stížnosti můžete se dále svou stížnost adresovat na:

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami
Náměstí T.G. Masaryka 145, telefon: 950 156 301
261 01 Příbram 1

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno, telefon: 542 542 111

 • Stížnost můžete podat na kterékoliv uvedené adrese, dle svého rozhodnutí.
 • Další informace můžete žádat na výše uvedených telefonních číslech.

Kontakty společnosti

Adresa: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav

Centrum společnosti - kancelář: 327 312 678, 327 313 039

Ředitelka společnosti, Mgr. Markéta Dvořáková: 725 023 322

Zástupkyně ředitelky, Bc. Jitka Šandová: 720 328 072

Sociální pracovnice, Kamila Jelínková, DiS.: 723 637 544

E-mail: anima.caslav@centrum.cz

Adresa webové stránky: www.anima-pecovatelska-sluzba.cz