Pravidla poskytování Odlehčovací služby pobytové

Pravidla poskytování odlehčovací služby pobytové byla stanovena v souladu s příslušnými právními předpisy a byla schválena správní radou společnosti.

Klienti společnosti jsou s pravidly seznamováni v průběhu jednání o službě, v rámci sociálního šetření. Svůj souhlas s obsahem pravidel a jejich závaznost stvrzují podpisem smlouvy o poskytování odlehčovací služby pobytové.

Poslání odlehčovací služby

Posláním odlehčovací služby pobytové je poskytnutí podpory a pomoci pečujícím rodinám či pečujícím blízkým osobám.

Cíl odlehčovací služby

Cílem odlehčovací služby pobytové je vytvořit podmínky pobytu srovnatelné s domácím prostředím, nabídnout klientům přátelskou atmosféru, individuální péči tak, aby svůj pobyt vnímali jako relaxační a rehabilitační, nikoliv ústavní.

Odlehčovací služba je určena občanům s bydlištěm v katastrálním území Středočeského kraje.

V případě naplněné kapacity objednaných termínů pobytu v odlehčovací službě pobytové jsou upřednostněni občané žijící v ORP Čáslav.

Služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., dle individuálního plánu klienta.

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření, při kterém se zástupce společnosti a klient (nebo jeho právní zástupce) domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah úkonů, způsob platby, hodinu příjezdu a odjezdu z odlehčovacího pobytu apod.).

Z důvodu zajištění kvalitní služby, v rámci sociálního šetření, žádáme klienty o vyplnění přiloženého dotazníku, který obsahuje dotazy na zvyky a návyky klienta, např. způsob stravování, zvyklosti související s nočním spánkem, obvyklá skladba jídelníčku apod.

Individuální plán sestavuje klient v součinnosti s určeným (klíčovým) pracovníkem společnosti. Účast blízké, pečující osoby na plánování a následně hodnocení služby pracovníci společnosti vítají.

Kapacita odlehčovacího pobytu je 5 pobytových míst.

Termíny realizace: únor, duben, červen, září, listopad, konkrétní termín je zveřejněn na webových stránkách společnosti.

PODMÍNKY POBYTU

Ubytování – délka pobytu a forma ubytování

 • Ubytování je poskytováno v délce trvání max. tří týdnů, v dohodnutém termínu (potvrzeno smlouvou o poskytování odlehčovacích služeb).
 • Po dobu trvání pobytu má klient k dispozici lůžko v třílůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji.
 • Po dobu trvání pobytu má klient k dispozici skříňku a noční stolek pro uložení osobních věcí, bezdrátový zvonek pro přivolání pracovníka.
 • Po dobu trvání pobytu má klient k dispozici společenskou místnost vybavenou TV, rádiem, videopřehrávačem, k dispozici jsou společenské hry, knihovna, která je společná i pro uživatele denního stacionáře.
 • V případě zájmu má klient k dispozici venkovní prostory (park) náležící k budově Centra společnosti, ve které jsou služby poskytovány (DPS Svatopluka Čecha 441, Čáslav).
 • Služby jsou poskytovány v otevřeném zařízení, budova se uzavírá pouze ve večerních hodinách z bezpečnostních důvodů.
 • Návštěvní hodiny nejsou stanoveny. Pouze žádáme návštěvy o projevení respektu k soukromí spolubydlících uživatelů.

Osobní hygiena

 • Po dobu trvání pobytu má klient k dispozici bezbariérovou koupelnu střediska osobní hygieny (vybavena polohovací vanou se zvedákem, kterým je zajištěn bezpečný přesun klienta do vany),  nebo hygienické zařízení, které je součástí prostor odlehčovací služby (sprcha, WC, umyvadlo).
 • Pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny poskytuje po dohodě s klientem službu konající pracovník - pečovatelka.
 • Čas i způsob provádění úkonů si určuje klient sám ve svém individuálním plánu služby.
 • Klientovi je při koupeli věnována individuální péče, pracovníci společnosti chrání soukromí klienta při hygieně, kladou důraz na respekt k intimitě klienta.
 • Úklid koupelny (desinfekce vany a sprchy) je prováděn po každém použití, dle hygienického řádu, schváleného okresním hygienikem.

Stravování

Klientům jsou poskytovány tři hlavní jídla denně: snídaně, obědy a večeře v celkové hodnotě max. 235,- Kč denně.

Dodavatel obědů:

 • racionální strava: DD Čáslav
 • diabetická dieta (č.9): DD Čáslav

Obvyklá doba oběda: 11.30 – 12.00 hod.

Svačiny jsou připravovány dle zvyklostí klienta, potřebné suroviny jsou nakupovány dle objednávky klienta, náklady spojené s nákupy jsou evidovány v "deníčku" nákupů, vyúčtovávány jsou po každém provedeném nákupu.

Hodinu podání snídaně, oběda, svačiny, večeře, druhé večeře určuje klient dle svých zvyklostí (uvedeno v individuálním plánu klienta).

Rozpis ceny za stravu a popis způsobu přípravy stravy je uveden v článku "Popis úkonů a způsob stanovení výše úhrad, evidence úhrad".

Průběh služby (denní program - rytmus klienta)

 • Základní denní program - rytmus, jako je vstávání, hodina ukládání k odpolednímu odpočinku či nočnímu spánku, hodina stravování je dohodnut předem v individuálním plánu, který vychází plně ze zvyklostí klienta.
 • Každý klient má určeného svého „klíčového“ pracovníka. Klient společně se svým klíčovým pracovníkem hodnotí, zda služba splňuje jeho očekávání, zda mu skutečně přináší pomoc a podporu, kterou od služeb očekává, jsou-li jeho potřeby v průběhu pobytu naplňovány.
 • Součástí nabídky služeb je i bezplatné základní sociální poradenství.

Praní prádla

Praní a žehlení osobního prádla uživatele je zajištěno prostřednictvím služeb střediska osobní hygieny (v ceně pobytu).

Lékařská a ošetřovatelská péče, zajištění potřebných léků

 • Lékařská péče je zajištěna prostřednictvím ošetřujícího lékaře klienta, v případě potřeby zajistí pracovníci společnosti služby odborných lékařů.
 • Ošetřovatelskou péči zajišťuje domácí ošetřovatelská služba (Home–care), kterou zajistí odpovědný pracovník společnosti.
 • Léky, které má uživatel předepsány lékařem, je nutné mít s sebou na celou dobu pobytu připravené v dávkovačích, klient si léky bere sám - pracovník pouze klienta upozorní na čas, který má určen lékařem.

Osobní věci klientů

Klientům doporučujeme, aby do zařízení zvolili pohodlné domácí oblečení a obuv, včetně oblečení a obuvi pro pobyt mimo budovu zařízení (zahrada apod.). V této souvislovi klientům rovněž doporučujeme osobní prádlo označit jakoukoliv diskrétní značkou, jako prevenci záměny osobního prádla, ke které by mohlo dojít při eventuálním praní či žehlení.

Další informace

Podpora personálu

 • Po celou dobu pobytu se klientům věnují pracovníci společnosti. Maximální počet klientů na jednoho pracovníka je stanoven kapacitou zařízení (5 klientů).
 • V případě potřeby je služba v průběhu dne personálně posílena.
 • Během pobytu je možné využít i služby: pedikúra, kadeřnictví, které společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. poskytuje v rámci vedlejší hospodářské činnosti.
 • Pro soužití klientů v rámci pobytu v odlehčovací službě nejsou stanovena zvláštní pravidla. Pravidla vzájemného soužití vychází z běžných zvyklostí, jako je vzájemná slušnost, dodržování nočního klidu od 22.00 hod., vzájemná tolerance.
 • Kouření je v prostorách odlehčovací služby a denního stacionáře zakázáno. Nicméně, k dispozici jsou venkovní prostory, které lze využít i s podporou pracovníků (např. při zhoršené mobilitě).

Denní program – aktivizační činnosti

Skupinové aktivizační činnosti:

 • předčítání z denního tisku
 • sledování TV, videa
 • pohybové cvičení
 • ruční práce
 • společenské hry, paměťová cvičení
 • poslech hudby
 • pobyt v parku
 • účast na společných procházkách apod.

Klienti odlehčovací služby mohou využít služby duchovního, který zařízení pravidelně navštěvuje.

Individuální aktivizační činnosti:

 • Plán aktivizačních činností je součástí individuánlího plánu, sestavuje je sociální pracovník ve spolupráci s klíčovým pracovníkem a klientem, dle přání a možností klienta.
 • Aktivizační činnosti směřují k udržení či zlepšení zachovaných fyzických i psychických schopností.

Odchod - odjezd z odlehčovací služby

Předpokládaná hodina ukončení pobytu - odjezdu je stanovena při zahájení odlehčovací služby. Pracovník konající službu je nápomocen klientovi v přípravě na odjezd.


Popis úkonů z způsob stanovení výše úhrad, evidence úhrad (součást pravidel i metodiky OS)

Pokud poskytování výše uvedených úkonů (včetně času spotřebovaného k jejich zajištění) nebude trvat celou hodinu, výše úhrady bude poměrně krácena (např. úkon osobní hygieny - 1 hod. podpory 130,- Kč, úkon trvá 20 min., úhrada bude činit 44,-Kč).

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Pomoc a podpora při podání jídla a pití

    155 Kč/1 hod. (do 80 hod. péče/měsíc)

    135 Kč/1 hod.  (nad 80 hod. péče/měsíc)

 • úkon představuje pomoc při konzumaci jídla, individuální odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem o službu (s pečující osobou) a uveden je v IP klienta (při zahájení odlehčovacího pobytu), upřesňován je v průběhu pobytu klienta dle realizované podpory - evidován v listu evidence úkonů

Pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

    130 Kč/1 hod. (do 80 hod. péče/měsíc)

    120 Kč/1 hod.  (nad 80 hod. péče/měsíc)

 • odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem o službu (s pečující osobou) a uveden je v IP klienta (při zahájení odlehčovacího pobytu), upřesňován je v průběhu pobytu klienta dle ralizované podpory  evidován v listu evidence úkonů

Pomoc při prostorové orientaci, samostaném pohybu ve vnitřním prostoru

    130 Kč/1 hod. (do 80 hod. péče/měsíc)

    120 Kč/1 hod.  (nad 80 hod. péče/měsíc)

tento úkon představuje pomoc klientovi se sníženou úrovní mobility při pohybu "po zařízení - v parku apod.", je realizován dle potřeb klienta, které jsou definovány v IP, současně je stanoven odhad spotřebovaného času, a to dle naplánovaných aktivit - denního harmonogramu klienta - realizovaná podpora je evidována v listu evidence úkonů, je účtován v rámci realizovaných sociálně terapeutických, vzdělávacích a  aktivizačních činností

Noční "dohled" není v rámci služby účtován.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

    130 Kč/1 hod. (do 80 hod. péče/měsíc)

    120 Kč/1 hod. (nad 80 hod. péče/měsíc)


 • pomoc při úkonech osobní hygieny

Jedná se o hygienu v průběhu dne, nebo o celkovou hygienu (koupel nebo sprcha v zařízení ambulantní služby), celkový odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem o službu (s pečující osobou) a je uveden v IP klienta (při zahájení odlehčovacího pobytu),  upřesňován je v průběhu pobytu klietna dle realizované podpory - evidován v listu evidence úkonů

 • celková hygiena - koupel nebo sprcha,
 • základní péči o vlasy (mytí a vysušení) a nehty (stříhání nehtů),
 • pomoc při použití WC.


Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Společnost poskytuje tři hlavní jídla denně: obědy, snídaně, večeře v celkové hodnotě max. 235,- Kč/1 den.

Způsob přípravy stravy:

 • Snídaně celkem: 41,- Kč
 • Snídani připravuje a servíruje pracovník ve službě z aktuálně nakoupených balených potravin. Nápoje jsou připravovány v "kuchyňce" odlehčovací služby dle přání a zvyklostí klienta. Nákupy potravin na přípravu snídaně jsou realizovány denně dle IP klientů (jsou respektovány zvyklosti a přání klienta).
 • Oběd celkem: 131,- Kč
 • Společnost zajišťuje obědy dodavatelky, převáženy jsou v termosech, servírovány v kuchyňce odlehčovací služby.
 • Hodnotu obědů určuje dodavatel.
 • DD Čáslav - racionální (3) a dietní stravování v rozsahu diet: 9, 4, 9/4
 • Večeře celkem: 63,- Kč
 • Večeři připravuje a servíruje pracovník ve službě z aktuálně nakoupených balených potravin. Nápoje jsou přiravovány v "kuchyňce" odlehčovací služby dle přání a zvyklostí klienta. Nákupy potravin na přípravu večeří jsou realizovány denně dle IP klientů (jsou respektovány zvyklosti a přání klienta). V případě požadavku klienta zajistí společnost teplou večeři od dodavatele DD Čáslav.

Poskytnutí ubytování

Úhrada za ubytování je stanovena ve výši: 280,- Kč/1 den.

Rozsah služeb poskytovaných v rámci ubytování:

 • úklid prostor, které klient využívá během pobytu
 • praní a žehlení osobního prádla, včetně nezbytných úprav
 • praní ložního prádla a údržba lůžkovin

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

    155 Kč/1 hod. (do 80 hod. péče/měsíc)

    135 Kč/1 hod. (nad 80 hod. péče/měsíc)

 • jedná se o doprovod klienta z domácnosti do zařízení
 • jedná se o pomoc a podporu poskytovanou klietnovi např. v případě zajištění lékařské péče, v případě nutné návštěvy úřadů apod.
 • jedná se o podporu poskytovanou klientovi např. při realizaci návštěv blízkých osob apod.
 • jedná se o pomoc a podporu klietnovi např. při poskytování podpory při zajištění duchovních potřeb (doprovod na mši - tato podpora je zajištěna pracovníkem pečovatelské služby)
 • spotřebovaný čas pracovníka je evidován dle realizovné podpory v listu evidence úkonů
 • úkon uplatňování práv klienta se promítá do celého průběhu realizované služby, zobrazuje se v přístupu pracovníka ke klientovi, v respektu k zásadám poskytované služby, v respektu ke klientovým potřebám, jeho individualitě a důstojnosti.

Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti   

Jedná se o pomoc a podporu poskytovanou klientovi při realizaci jeho denního harmonogramu - náplň a využití času během dne, obvykle se jedná o zájmovou činnost - individuální a skupinová:

individuální - např. individuální procházka, individuální čtení apod. - odhad časové dotace je stanoven v IP, evidován dle skutečné realizace

    15 Kč/1 hod. (do 80 hod. péče/měsíc)  

    125 Kč/1 hod. (nad 80 hod. péče/měsíc)

Skupinová - společné čtení, společné paměťové cvičení apod. 

     90 Kč/1 hod. (do 80 hod. péče/měsíc) 

     80 Kč/1 hod. (nad 80 hod. péče/měsíc)  
__________________________________________________________________________________________________________________

Stížnosti, připomínky ke kvalitě poskytované služby

Informace pro podání stížnosti

 • Stížnostna poskytovanou službu je možné podat písemně (poštou, e-mailem, osobně), či ústně osobně, telefonicky i anonymně.
 • K podání stížnosti je možné použít schránku pro podání sdělení, námětů a připomínek nebo knihu sdělení námětů a připomínek. Kniha i schránka jsou umístěny ve vstupu do budovy centra společnosti.
 • Schránka je kontrolována denně sociální pracovnicí služby, obsah je vybírán zástupkyní ředitelky za přítomnosti jednoho svědka (pracovník společnosti, event. klient přítomný ve středisku osobní hygieny).
 • O výběru je pořízen záznam v knize evidence stížností.
 • Každá stížnost (písemná i ústní), bude vyřízena nejdéle do 7 dnů ode dne doručení stížnosti, při osobní návštěvě ředitelky, její zástupkyně nebo sociální pracovnice.
 • Výsledek řešení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce umístěné ve vstupu do budovy centra společnosti (Svatopluka Čecha 441, Čáslav) a následně ve výroční zprávě.
 • Stížnost může klient podat prostřednictvím svého zástupce – kdokoli, dle vlastního uvážení (např. rodinný příslušník, obvodní lékař apod.)

Adresy pro podání stížností

ANIMA ČÁSLAV o.p.s.

Mgr. Markéta Dvořáková, ředitelka: 327 313 039, 725 023 322

Bc. Jitka Šandová, zást. ředitelky: 327 312 678, 720 328 072

Kamila Jelínková, DiS., sociální pracovnice: 327 312 678, 723 637 544

Pracovní den: od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Městský úřad Čáslav

Ing. Martin Ronovský, DiS. (člen správní rady, tajenmík MěÚ)  327 300 204

Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

 • V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem a způsobem řešení Vaší stížnosti můžete se dále svou stížnost adresovat na:

Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami
Náměstí T.G. Masaryka 145, telefon: 950 156 301
261 01 Příbram 1

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno, telefon: 542 542 111

 • Stížnost můžete podat na kterékoliv uvedené adrese, dle svého rozhodnutí.
 • Další informace můžete žádat na výše uvedených telefonních číslech.

Kontakty společnosti

Adresa: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav

Centrum společnosti - kancelář: 327 312 678, 327 313 039

Ředitelka společnosti, Mgr. Markéta Dvořáková: 725 023 322

Zástupkyně ředitelky, Bc. Jitka Šandová: 720 328 072

Sociální pracovnice, Kamila Jelínková, DiS.: 723 637 544

E-mail: anima.caslav@centrum.cz

Adresa webové stránky: www.anima-pecovatelska-sluzba.cz