ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. - služby pro seniory a občany se zdravotním postižením

O založení společnosti bylo v souladu s ust. § 36 a násl. Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. rozhodnuto usnesením zastupitelstva Města Čáslavi č. 30/2004 ze dne 16. 6. 2004.

 • Společnost byla založena zakládací listinou a vznikla Usnesením o zapsání do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu 0, vložce číslo 364 dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí tj. dne 14. 4. 2005.
 • Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. je registrována pod indentifikačním číslem: 272 26 751 Sídlo společnosti: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav.
 • Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. je nástupnickou organizací Pečovatelské služby Čáslav.

Centrum společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.,
DPS Svatopluka Čecha, 441


Registrace společnosti

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. byla rozhodnutím (č.j. 11/57253-1/2007/Soc/Bor) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 2. 5. 2007.

Registrované služby

1. Pečovatelská služba terénní - služba poskytovaná v domácnosti uživatele služby a ambulantní - služba poskytovaná ve středisku osobní hygieny

identifikátor: 1094046

2. Denní stacionář - denní pobyt v zařízení společnosti

identifikátor: 8477167

3. Odlehčovací služba pobytová - max. třítýdenní pobyt v zařízení společnosti v měsících: únor, duben, červen, září, listopad

identifikátor: 3837595

Působnost společnosti

 • Společnost poskytuje služby obyvatelům (seniorům a občanům se zdravotním postižením) města Čáslavi.
 • Občanům, kteří nejsou obyvateli města Čáslavi, poskytuje společnost služby na základě smluv uzavřených mezi společností a danou obcí čáslavského regionu.
 • Společnost je oprávněna poskytnout služby občanům čáslavského regionu i v případě neuzavření smlouvy s danou obcí a to za podmínek stanovených organizačním řádem společnosti.
 • Společnost je oprávněna poskytovat služby v rámci vedlejší hospodářské činnosti, na základě příslušných živnostenských oprávnění (pedikúra,  kadeřnické úkony).

Poslání společnosti

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svých domovech i v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak uživatele svých služeb v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele.

Cíle společnosti vyplývající z poslání

1 . poskytovat podporu klientům společnosti v zájmu:

 • udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci sebeobsluhy
 • udržení zachovaných dovedností a schopností v rámci zajištění chodu vlastní domácnosti

2. poskytovat podporu klientům společnosti při:

 • obstarávání osobních záležitostí
 • uplatňování práv a zájmů

3. poskytovat podporu klientům společnosti:

 • v udržení sociálních kontaktů
 • v začlenění do společnosti

Zásady poskytování sociálních služeb - principy

 • Služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, politickou příslušnost, náboženské vyznání klienta.
 • Služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení klienta.
 • Služba je poskytována s respektem k sexuální orientaci klienta.
 • Služba je poskytována týmem profesionálních pracovníků vybavených dovednostmi a znalostmi potřebnými pro poskytování kvalitních služeb.
 • Profesionální tým pracovníků respektuje a chrání důstojnost klienta.
 • Profesionální tým pracovníků předchází negativnímu hodnocení klientů, kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.
 • Profesionální tým pracovníků respektuje soukromí klienta.
 • Profesionální tým pracovníků respektuje klientovy nároky a přání, týkající se vlastního sociálního prostředí a jeho potřeb.
 • Profesionální tým pracovníků zachovává nestrannost k rodinným a ostatním soukromým vztahům klienta.


Cílová skupina - okruh osob, kterým jsou služby určeny

Pečovatelská služba terénní a ambulantní

 • Senior - občan, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a vzhledem ke svému psychickému nebo zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.
 • Občan se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním - občan, kterému byl přiznán invalidní důchod a vzhledem ke svému psychickému a zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.
 • Občan, který potřebuje v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.
 • Rodina s dídětem/dětmi (jedná se o pomoc a podporu v rozsahu hlavních činností orientované na rodiče, nikoliv na dítě). Smyslem služby je poskytnout přiměřenou míru podpory rodičům tak, aby mohli svůj čas věnovat k zajištění potřeb dítěte.
 • Služba není určená osobám, které jsou soběstačné. Služby nemohou být poskytnuty občanům, u kterých bylo diagnostikováno infekční onemocnění nebo onemocnění psychického rázu v nekompenzované formě.

Denní stacionář

 • Senior - občan, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a vzhledem ke svému psychickému nebo zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.
 • Občan se zdravotním postižením - občan, kterému byl přiznán invalidní důchod a vzhledem ke svému psychickému nebo zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.
 • Občan, který potřebuje v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.
 • Služba není určená osobám, které jsou soběstačné a nevyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby nemohou být poskytnuty občanům, kteří potřebují nepřetržitou ošetřovatelskou péči, služby nemohou být poskytnuty občanům, u kterých bylo diagnostikováno infekční onemocnění nebo onemocnění psychického rázu v nekompenzované formě.

Odlehčovací služba

 • Odlehčovací služba je určena seniorům, občanům se zdravotním postižením a občanům s chronickým onemocněním od 27 let věku, kterým je poskytována nepřetržitá pomoc ze strany blízkých osob, s bydlištěm v katastrálním území Středočeského kraje.
 • Služby nemohou být poskytnuty občanům, u kterých bylo diagnostikováno infekční onemocnění nebo onemocnění psychického rázu v nekompenzované formě. Služby nemohou být poskytnuty občanům, kteří potřebují nepřetržitou ošetřovatelskou péči.